Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. You've got to do your homework, complete class assignments and study for tests. (Dịch)

(assignment /əˈsaɪn.mənt/)


Trả lời :

A. bài tập, bài làm

B. đổ, rót, trút

C. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

D. xăng-ti-mét


2. Bed /bed/. (Dịch)

(bed /bed/)


Trả lời :

A. hút thuốc

B. sơ yếu lí lịch

C. đổ, rót, trút

D. giường ngủ, giường


3. centimeter /ˈsen.tɪˌmiː.tər/ (Dịch)

(centimeter /ˈsen.tɪˌmiː.tər/)


Trả lời :

A. gỡ rối

B. mì tôm, mì sợi

C. xăng-ti-mét

D. sữa tắm


4. We GOT him UP, don't remember what time, but we had him go to a friend's house. (Dịch)

(get up /ˈget ʌp/)


Trả lời :

A. cảnh sát

B. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

C. giường ngủ, giường

D. cháo


5. Columns rising to 65 feet in height (Dịch)

(height /haɪt/)


Trả lời :

A. giường ngủ, giường

B. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

C. độ cao

D. cơm


6. Cook the noodles in a large pan of boiling water. (Dịch)

(noodle /`nuː.dl̩/)


Trả lời :

A. mì tôm, mì sợi

B. cháo

C. cảnh sát

D. gỡ rối


7. Local people have lost faith in the police. (Dịch)

(police /pəˈliːs/)


Trả lời :

A. cảnh sát

B. hút thuốc

C. cơm


8. Porridge is a thick sticky food made from oats cooked in water or milk and eaten hot, especially for breakfast. (Dịch)

(porridge /ˈpɔːrɪdʒ/)


Trả lời :

A. cháo

B. gỡ rối

C. giường ngủ, giường


9. Water poured off the roof. (Dịch)

(pour /pɔːr/)


Trả lời :

A. mì tôm, mì sợi

B. đổ, rót, trút

C. độ cao

D. cơm


10. resume /ˈrezuˌmeɪ/ (Dịch)

(resume /ˈrezuˌmeɪ/)


Trả lời :

A. bài tập, bài làm

B. sơ yếu lí lịch

C. cảnh sát

D. xăng-ti-mét


11. Unitarians saw themselves as the retrievers of a lost purity. (Dịch)

(retriever /ri´tri:və/)


Trả lời :

A. Người thu nhặt (cái gì)

B. bài tập, bài làm

C. cảnh sát

D. dậy (khỏi giường), ngủ dậy


12. He had five hectares of land, on which he grew rice and maize, and which was ploughed by horses. (Dịch)

(rice /raɪs/)


Trả lời :

A. cơm

B. hút thuốc

C. gỡ rối

D. giường ngủ, giường


13. Our rose shower gel leaves your skin smelling fresh. (Dịch)

(shower gel /ʃaʊərdʒel/)


Trả lời :

A. sữa tắm

B. cơm

C. hút thuốc

D. cháo


14. smoke /smoʊk/ (Dịch)

(smoke /smoʊk/)


Trả lời :

A. mì tôm, mì sợi

B. đổ, rót, trút

C. cơm

D. hút thuốc


15. Fishermen untangled their nets. (Dịch)

(untangle)


Trả lời :

A. độ cao

B. gỡ rối

C. sữa tắm

D. cháo


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn