Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. The patient’s blood chemistry was monitored regularly. (Dịch)

(chemistry /ˈkemɪstri/)


Trả lời :

A. có mây

B. Ngăn, giữ lại

C. vượt qua

D. hóa học


2. A very grey, cloudy day. (Dịch)

(cloudy /ˈklaʊ.di/)


Trả lời :

A. toán học

B. Ngăn, giữ lại

C. đổ, rót, trút

D. có mây


3. The cat jumped off his lap. (Dịch)

(jump /dʒʌmp/)


Trả lời :

A. toán học

B. xấu xí

C. thể tích; khối lượng

D. vượt qua


4. He visited a range of educational establishments, from kindergarten to university. (Dịch)

(kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/)


Trả lời :

A. ngủ

B. mét

C. xấu xí

D. nhà trẻ


5. He wrote on the history of mathematics and the philosophy of mathematics and science. (Dịch)

(mathematics /ˌmæθˈmæt̬.ɪks/)


Trả lời :

A. Ngăn, giữ lại

B. toán học

C. ngâm

D. vượt qua


6. An electricity meter. (Dịch)

(meter /ˈmiː.tər/)


Trả lời :

A. thể tích; khối lượng

B. hút thuốc

C. mét

D. đổ, rót, trút


7. Water poured off the roof. (Dịch)

(pour /pɔːr/)


Trả lời :

A. đổ, rót, trút

B. độ rộng

C. Ngăn, giữ lại

D. ngủ


8. A pretty little girl with an engaging grin. (Dịch)

(pretty /ˈprɪt.i/)


Trả lời :

A. thể tích; khối lượng

B. xinh xắn

C. toán học

D. đổ, rót, trút


9. Built in 1830, the house retains many of its original features. (Dịch)

(retain /ri'tein/)


Trả lời :

A. ngâm

B. hóa học

C. ngủ

D. Ngăn, giữ lại


10. sleep /sliːp/ (Dịch)

(sleep /sliːp/)


Trả lời :

A. thể tích; khối lượng

B. đổ, rót, trút

C. hóa học

D. ngủ


11. smoke /smoʊk/ (Dịch)

(smoke /smoʊk/)


Trả lời :

A. hút thuốc

B. ngâm

C. toán học


12. The rice and green bean has to be soaked in water for a day to make it stickier. (Dịch)

(soaked)


Trả lời :

A. hút thuốc

B. ngâm

C. mét

D. toán học


13. ugly /ˈʌɡ.li/ (Dịch)

(ugly /ˈʌɡ.li/)


Trả lời :

A. hóa học

B. xấu xí

C. vượt qua

D. độ rộng


14. The sewer could not cope with the volume of rainwater. (Dịch)

(volume /ˈvɑːl.juːm/)


Trả lời :

A. độ rộng

B. hóa học

C. xinh xắn

D. thể tích; khối lượng


15. width /wɪdθ/ (Dịch)

(width /wɪdθ/)


Trả lời :

A. hút thuốc

B. độ rộng

C. vượt qua


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn