Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. The boat, no longer held fast by its anchor, swung wildly. (Dịch)

(anchor)


Trả lời :

A. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

B. quốc tịch

C. bệnh sốt rét

D. cái neo, mỏ neo


2. The new menu also includes a variety of soups, salads, appetisers, pasta and bakes and of course, all those pizzas. (Dịch)

(appetizer /ˈæp.ɪ.taɪ.zər/)


Trả lời :

A. món khai vị

B. bệnh sốt rét

C. trả (tiền)

D. xe máy


3. There he met all the other famous artists like Henri Matisse, Joan Miro and George Braques. (Dịch)

(artist /ˈɑː.tɪst/)


Trả lời :

A. chó sói

B. câm

C. máy sấy tóc

D. họa sĩ


4. He was born deaf, dumb, and blind. (Dịch)

(dumb /dʌm/)


Trả lời :

A. sân trường

B. câm

C. máy sấy tóc

D. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng


5. Gorgeous colours and exquisite decoration. (Dịch)

(gorgeous)


Trả lời :

A. máy sấy tóc

B. chó sói

C. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;

D. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng


6. Dry your hair with a hairdryer using a big round hair-brush, being certain that you direct the tip of the dryer down parallel to your hair. (Dịch)

(hairdryer /ˈheəˌdraɪ.ər/)


Trả lời :

A. con trăn

B. món khai vị

C. máy sấy tóc

D. kem đánh răng


7. The result of this was a significant increase in cases of malaria and dengue fever. (Dịch)

(malaria /məˈler.iə/)


Trả lời :

A. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

B. máy sấy tóc

C. chó sói

D. bệnh sốt rét


8. The first Christian martyr. (Dịch)

(martyr)


Trả lời :

A. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;

B. quốc tịch

C. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

D. họa sĩ


9. motorbike /ˈməʊ.tə.baɪk/ (Dịch)

(motorbike /ˈməʊ.tə.baɪk/)


Trả lời :

A. xe máy

B. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

C. máy sấy tóc

D. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;


10. Men of Spanish nationality. (Dịch)

(nationality /ˌnæʃ.ənˈæl.ət̬i/)


Trả lời :

A. chó sói

B. quốc tịch

C. máy sấy tóc

D. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng


11. I’ll pay for your ticket. (Dịch)

(pay /peɪ/)


Trả lời :

A. trả (tiền)

B. xe máy

C. bệnh sốt rét


12. I used to keep pythons and boa constrictors years ago. (Dịch)

(python /ˈpaɪθɑːn/)


Trả lời :

A. bệnh sốt rét

B. họa sĩ

C. cái neo, mỏ neo

D. con trăn


13. We would punish him, with really typical schoolyard bullying. (Dịch)

(schoolyard /ˈskuːljɑːrd/)


Trả lời :

A. máy sấy tóc

B. sân trường

C. chó sói

D. họa sĩ


14. Children with fissure sealants still need to brush their teeth with fluoride toothpaste. (Dịch)

(toothpaste)


Trả lời :

A. kem đánh răng

B. bệnh sốt rét

C. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

D. câm


15. he calls the media ravening wolves (Dịch)

(wolf /wʊlf/)


Trả lời :

A. con trăn

B. chó sói

C. câm

D. cái neo, mỏ neo


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:17, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 8:01:03 PM. (vào thi)
Thành viên gà con , email: gacon1998, đạt 10 điểm, thời gian 1:18, trắc nghiệm loại 3 - 1/6/2016 5:56:33 PM. (vào thi)
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 1:19, trắc nghiệm loại 1 - 5/28/2016 1:13:15 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn