Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. Its architects designed buildings that defied gravity. (Dịch)

(architect /ˈɑːr.kɪ.tekt/)


Trả lời :

A. kiến trúc sư

B. khăn tắm, khăn lau

C. đổ đầy bình (xăng)

D. Nền


2. The house stands against a background of sheltering trees. (Dịch)

(background)


Trả lời :

A. đến, đi tới

B. câm

C. quốc tịch

D. Nền


3. I have seen giant bamboos growing; the effect is a bit like a free range, organic church organ. (Dịch)

(bamboo /bæmˈbuː/)


Trả lời :

A. đến, đi tới

B. kem đánh răng

C. cây tre

D. giường ngủ, giường


4. Bed /bed/. (Dịch)

(bed /bed/)


Trả lời :

A. giường ngủ, giường

B. trả (tiền)

C. phỏng vấn việc làm

D. bệnh thủy đậu, trái rạ.


5. Viruses including flu, herpes, measles and chickenpox can cause pneumonia. (Dịch)

(chickenpox /ˈtʃɪk.ɪn.pɑːks/)


Trả lời :

A. bệnh thủy đậu, trái rạ.

B. khăn tắm, khăn lau

C. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh

D. phỏng vấn việc làm


6. My trunk hasn’t come yet. (Dịch)

(come /kʌm/)


Trả lời :

A. đến, đi tới

B. Nền

C. kiến trúc sư

D. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh


7. He was born deaf, dumb, and blind. (Dịch)

(dumb /dʌm/)


Trả lời :

A. Nền

B. trả (tiền)

C. cây tre

D. câm


8. Drivers are never far from a fill-up. (Dịch)

(fill-up /fɪl ʌp/)


Trả lời :

A. câm

B. Nền

C. trả (tiền)

D. đổ đầy bình (xăng)


9. job interview /dʒɑːb ˈɪn.tər.v (Dịch)

(job interview /dʒɑːb ˈɪn.tər.v)


Trả lời :

A. quốc tịch

B. kem đánh răng

C. phỏng vấn việc làm

D. kiến trúc sư


10. Men of Spanish nationality. (Dịch)

(nationality /ˌnæʃ.ənˈæl.ət̬i/)


Trả lời :

A. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh

B. kiến trúc sư

C. quốc tịch

D. con trăn


11. I’ll pay for your ticket. (Dịch)

(pay /peɪ/)


Trả lời :

A. trả (tiền)

B. cây tre

C. đến, đi tới

D. câm


12. I used to keep pythons and boa constrictors years ago. (Dịch)

(python /ˈpaɪθɑːn/)


Trả lời :

A. đổ đầy bình (xăng)

B. quốc tịch

C. kem đánh răng

D. con trăn


13. He has no serious rival for the job. (Dịch)

(rival)


Trả lời :

A. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh

B. phỏng vấn việc làm

C. bệnh thủy đậu, trái rạ.


14. Children with fissure sealants still need to brush their teeth with fluoride toothpaste. (Dịch)

(toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/)


Trả lời :

A. kem đánh răng

B. đến, đi tới

C. trả (tiền)

D. khăn tắm, khăn lau


15. towel /taʊəl/ (Dịch)

(towel /taʊəl/)


Trả lời :

A. khăn tắm, khăn lau

B. kiến trúc sư

C. đổ đầy bình (xăng)

D. phỏng vấn việc làm


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn