Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. The EU offers grants to academics for research on approved projects. (Dịch)

(academic)


Trả lời :

A. ngâm

B. Hội viên, học viện

C. hình khối

D. trứng tráng


2. The company also provides financial accounting and technical helpdesk services to its clients. (Dịch)

(accounting /əˈkaʊn.t̬ɪŋ/)


Trả lời :

A. bộ phận kế toán

B. ngâm

C. hình khối

D. bệnh thủy đậu, trái rạ.


3. Rural areas of Britain (Dịch)

(area /ˈer.ri.ə/)


Trả lời :

A. bệnh thủy đậu, trái rạ.

B. diện tích

C. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh

D. thiếu niên


4. Viruses including flu, herpes, measles and chickenpox can cause pneumonia. (Dịch)

(chickenpox /ˈtʃɪk.ɪn.pɑːks/)


Trả lời :

A. bệnh thủy đậu, trái rạ.

B. hình khối

C. diện tích

D. ngâm


5. The beam of light aimed at the circle was in the shape of a circle. (Dịch)

(circle /ˈsɜːr.kl̩/)


Trả lời :

A. hình tròn

B. diện tích

C. trứng tráng

D. chó con


6. Plato believed that atoms have the shapes of regular polyhedra: cubes, tetrahedrons, octahedrons, and so on. (Dịch)

(cube /kjuːb/)


Trả lời :

A. hình khối

B. bệnh thủy đậu, trái rạ.

C. Hội viên, học viện


7. A cheese omelette. (Dịch)

(omelette /ˈɑː.mə.lət/)


Trả lời :

A. trứng tráng

B. hình tròn

C. giấy vệ sinh

D. Hội viên, học viện


8. While all of these various types of pork chops are tender, some are more so than others. (Dịch)

(pork /pɔrk/)


Trả lời :

A. thịt heo

B. bộ phận kế toán

C. tự học


9. He is positive that he will win the contest. (Dịch)

(positive /ˈpɒz.ə.tɪv/)


Trả lời :

A. Hội viên, học viện

B. giấy vệ sinh

C. thiếu niên

D. tích cực


10. Gates are optional, but if you have a puppy or a young dog, you will probably find them useful. (Dịch)

(puppy /ˈpʌp.i/)


Trả lời :

A. diện tích

B. chó con

C. Hội viên, học viện

D. hình tròn


11. He has no serious rival for the job. (Dịch)

(rival)


Trả lời :

A. hình tròn

B. bệnh thủy đậu, trái rạ.

C. chó con

D. Đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh


12. His knowledge is mostly self-taught and is the result of his passion for wine as a hobby. (Dịch)

(self-taught /ˌself tɑːt/)


Trả lời :

A. hình khối

B. bệnh thủy đậu, trái rạ.

C. bộ phận kế toán

D. tự học


13. The rice and green bean has to be soaked in water for a day to make it stickier. (Dịch)

(soaked)


Trả lời :

A. hình tròn

B. ngâm

C. bộ phận kế toán

D. chó con


14. teenager /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/ (Dịch)

(teenager /ˈtiːnˌeɪ.dʒər/)


Trả lời :

A. Hội viên, học viện

B. thiếu niên

C. hình tròn

D. hình khối


15. toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pə (Dịch)

(toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pə)


Trả lời :

A. ngâm

B. thịt heo

C. hình khối

D. giấy vệ sinh


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn