Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. Nearly a quarter of all mammal species are bats, and they are the only winged animals in the class Mammalia. (Dịch)

(bat /bæt/)


Trả lời :

A. con dơi

B. canh (thức ăn)

C. dậy (khỏi giường), ngủ dậy


2. We asked people to boil their drinking water. (Dịch)

(boil /bɔɪl/)


Trả lời :

A. đến, đi tới

B. chanh

C. luộc

D. sân trường


3. My trunk hasn’t come yet. (Dịch)

(come /kʌm/)


Trả lời :

A. băng qua

B. đến, đi tới

C. luộc

D. dành riêng


4. She has crossed the Atlantic twice. (Dịch)

(cross /krɑːs/)


Trả lời :

A. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

B. chanh

C. băng qua

D. canh (thức ăn)


5. We GOT him UP, don't remember what time, but we had him go to a friend's house. (Dịch)

(get up /ˈget ʌp/)


Trả lời :

A. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

B. dành riêng

C. giấy vệ sinh

D. sân trường


6. Put cherries and orange slices into a kettle and add the lemon juice and sugar. (Dịch)

(lemon /ˈlem.ən/)


Trả lời :

A. canh (thức ăn)

B. trường dạy nghề

C. chanh

D. dậy (khỏi giường), ngủ dậy


7. non-fiction book  /ˌnɒnˈfɪk.ʃə (Dịch)

(non-fiction book  /ˌnɒnˈfɪk.ʃə)


Trả lời :

A. sách người thật việc thật

B. chanh

C. giấy vệ sinh

D. băng qua


8. Many patients in the hospital were more ill than she was. (Dịch)

(patient /ˈpeɪ.ʃənt/)


Trả lời :

A. chanh

B. bệnh nhân

C. sân trường

D. canh (thức ăn)


9. Pour the cooked fruit into a sieve set over the bowl of reserved berries and use the back of a wooden spoon to press the fruit through the sieve. (Dịch)

(reserved)


Trả lời :

A. giấy vệ sinh

B. dành riêng

C. sân trường

D. luộc


10. We would punish him, with really typical schoolyard bullying. (Dịch)

(schoolyard /ˈskuːljɑːrd/)


Trả lời :

A. sách người thật việc thật

B. đến, đi tới

C. con dơi

D. sân trường


11. self-stick note   /ˈself stɪk (Dịch)

(self-stick note   /ˈself stɪk)


Trả lời :

A. dành riêng

B. ghi chú có keo

C. luộc

D. chanh


12. soup /suːp/ (Dịch)

(soup /suːp/)


Trả lời :

A. trường dạy nghề

B. canh (thức ăn)

C. băng qua

D. dành riêng


13. toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pə (Dịch)

(toilet paper /ˈtɔɪ.lət ˈpeɪ.pə)


Trả lời :

A. luộc

B. băng qua

C. giấy vệ sinh

D. canh (thức ăn)


14. toilet /ˈtɔɪlət/ (Dịch)

(toilet /ˈtɔɪlət/)


Trả lời :

A. sân trường

B. nhà vệ sinh (nhà xí)

C. giấy vệ sinh

D. sách người thật việc thật


15. vocational school/vəʊˈkeɪʃənəl (Dịch)

(vocational school/vəʊˈkeɪʃənəl)


Trả lời :

A. bệnh nhân

B. đến, đi tới

C. nhà vệ sinh (nhà xí)

D. trường dạy nghề


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn