Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. artillery /ɑːˈtɪləri/ (Dịch)
Trả lời :

A. vùng phụ cận, vùng lân cận

B. pháo binh

C. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

D. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)


2. attorney /ə'tə:ni/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người được uỷ quyền đại diện trước toà

B. nổi tiếng, xuất sắc

C. cấp dưới

D. Luận điểm, luận đề


3. bureaucracy/bjʊəˈrɒkrəsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

B. nổi tiếng, xuất sắc

C. công chức

D. cấp dưới


4. eminent /'eminənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. nổi tiếng, xuất sắc

B. văn học

C. cấp dưới

D. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ


5. esteem /is'ti:m/ (Dịch)
Trả lời :

A. kỳ lạ, ngoại lai (cây cỏ, từ, mốt)

B. vùng phụ cận, vùng lân cận

C. Sự kính mến, sự quý trọng

D. Người được uỷ quyền đại diện trước toà


6. Exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ (Dịch)
Trả lời :

A. văn học

B. nổi tiếng, xuất sắc

C. kỳ lạ, ngoại lai (cây cỏ, từ, mốt)

D. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận


7. filament /ˈfɪləmənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

B. pháo binh

C. công chức

D. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận


8. liable /'laiəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. pháo binh

B. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

C. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận


9. literature /ˈlɪt̬.ɚ.ɪ.tʃɚ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người được uỷ quyền đại diện trước toà

B. pháo binh

C. vùng phụ cận, vùng lân cận

D. văn học


10. perch/pɜːtʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. chỗ chim đậu (cành cây, sào..)

B. pháo binh

C. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

D. cấp dưới


11. provost /ˈprɒvəst/ (Dịch)
Trả lời :

A. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)

B. chỗ chim đậu (cành cây, sào..)

C. vùng phụ cận, vùng lân cận

D. nổi tiếng, xuất sắc


12. renovate /'renouveit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. Luận điểm, luận đề

C. văn học

D. kỳ lạ, ngoại lai (cây cỏ, từ, mốt)


13. subordinate /səˈbɔːr.dɪ.nət/ (Dịch)
Trả lời :

A. công chức

B. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)

C. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

D. cấp dưới


14. thesis /'θi:sis/ (Dịch)
Trả lời :

A. vùng phụ cận, vùng lân cận

B. cấp dưới

C. nổi tiếng, xuất sắc

D. Luận điểm, luận đề


15. Vicinity /vəˈsɪnəti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)

C. cấp dưới

D. vùng phụ cận, vùng lân cận


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn