Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. bathe /beɪð/ (Dịch)
Trả lời :

A. la hét, quát tháo

B. tắm

C. độ sâu

D. trẻ nhỏ (chưa biết đi)


2. candidate /ˈkæn.dɪ.deɪt/ (Dịch)
Trả lời :

A. la hét, quát tháo

B. ứng viên

C. Lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lòng thòng

D. phòng thí nghiệm


3. depth /depθ/ (Dịch)
Trả lời :

A. độ sâu

B. chạy xe, lái xe

C. sữa tắm

D. cây sồi


4. drive /draɪv/ (Dịch)
Trả lời :

A. chạy xe, lái xe

B. điểm mạnh

C. Lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lòng thòng

D. phòng thí nghiệm


5. enthusiastic (Dịch)
Trả lời :

A. la hét, quát tháo

B. dự án, đề án

C. /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nhiệt tình

D. sữa tắm


6. infant /ˈɪn.fənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. độ sâu

B. trẻ nhỏ (chưa biết đi)

C. phòng thí nghiệm

D. chạy xe, lái xe


7. jump /dʒʌmp/ (Dịch)
Trả lời :

A. vượt qua

B. độ sâu

C. chạy xe, lái xe


8. laboratory /ˈlæb.rə.tɔːr.i/ (Dịch)
Trả lời :

A. cây sồi

B. trẻ nhỏ (chưa biết đi)

C. la hét, quát tháo

D. phòng thí nghiệm


9. loose (Dịch)
Trả lời :

A. la hét, quát tháo

B. Lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lòng thòng

C. chạy xe, lái xe

D. trẻ nhỏ (chưa biết đi)


10. oak /oʊk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khí chất, tính khí, tính

B. la hét, quát tháo

C. độ sâu

D. cây sồi


11. project /ˈprɑdʒekt/ (Dịch)
Trả lời :

A. cây sồi

B. /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nhiệt tình

C. dự án, đề án

D. trẻ nhỏ (chưa biết đi)


12. shout /ʃaʊt/ (Dịch)
Trả lời :

A. phòng thí nghiệm

B. cây sồi

C. ứng viên

D. la hét, quát tháo


13. shower gel /ʃaʊərdʒel/ (Dịch)
Trả lời :

A. chạy xe, lái xe

B. Khí chất, tính khí, tính

C. sữa tắm

D. cây sồi


14. strength /streŋθ/ (Dịch)
Trả lời :

A. điểm mạnh

B. cây sồi

C. dự án, đề án

D. trẻ nhỏ (chưa biết đi)


15. temperament (Dịch)
Trả lời :

A. ứng viên

B. trẻ nhỏ (chưa biết đi)

C. Khí chất, tính khí, tính

D. la hét, quát tháo


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn