Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

06 - Clothings - Cosmetics - Fashions

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Chuyên mục trắc nghiệm từ vựng về Quần áo - Mỹ phẩm - Thời trang.

1. I gelled my hair and then put on some rings, a bracelet, necklace, and earrings. (Dịch)

(bracelet /´breislit/)


Trả lời :

A. Vòng tay, xuyến

B. váy ngủ

C. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo gi lê

D. kem dưỡng da


2. He had been able to buy up hundreds of acres. (Dịch)

(buy /baɪ/)


Trả lời :

A. mua

B. có trang trí

C. váy ngủ

D. quang đãng, trong sáng


3. The clear glass of the French windows. (Dịch)

(clear /klɪr/)


Trả lời :

A. quang đãng, trong sáng

B. Vòng tay, xuyến

C. váy ngủ

D. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh


4. Some people really dress up fancy and even wear masks. (Dịch)

(fancy /ˈfænsi/)


Trả lời :

A. có trang trí

B. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

C. Kính bảo hộ

D. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo gi lê


5. They’d gelled their hair with hair gel. (Dịch)

(gel /dʒel/)


Trả lời :

A. Váy (Scottish Highland)

B. keo

C. Vòng tay, xuyến

D. váy ngủ


6. Swimming goggles. (Dịch)

(goggle /'gɔglz/)


Trả lời :

A. quần lót nam

B. mua

C. quang đãng, trong sáng

D. Kính bảo hộ


7. This costume includes the "kilt," which is a knee-length skirt worn by both men and women. (Dịch)

(kilt /kilt/)


Trả lời :

A. kem dưỡng da

B. Váy (Scottish Highland)

C. dầu gội đầu


8. Use creams, ointments, or lotion many times throughout the day to keep the skin soft. (Dịch)

(lotion /'louʃn/)


Trả lời :

A. Váy (Scottish Highland)

B. kem dưỡng da

C. Kính bảo hộ

D. quang đãng, trong sáng


9. She's so pretty, lying there in that pink nightie. (Dịch)

(nightie)


Trả lời :

A. Linh hoạt,nhiều mặt, nhiều phương diện, toàn diện

B. quần lót nam

C. váy ngủ

D. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo gi lê


10. the sun is an important symbol in this poem. (Dịch)

(poem)


Trả lời :

A. Bài thơ

B. mua

C. Váy (Scottish Highland)

D. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh


11. Shampoo is a hair care product, typically in the form of a liquid, that is used for cleaning hair. (Dịch)

(shampoo)


Trả lời :

A. váy ngủ

B. quần lót nam

C. dầu gội đầu

D. mua


12. Her earrings sparkled as she turned her head. (Dịch)

(sparkle /'spɑ:kl/)


Trả lời :

A. Bài thơ

B. váy ngủ

C. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

D. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo gi lê


13. He had a shirt on and underpants and I kept telling him not to go back into the house, but he wanted some trousers to wear. (Dịch)

(underpants)


Trả lời :

A. dầu gội đầu

B. quần lót nam

C. Linh hoạt,nhiều mặt, nhiều phương diện, toàn diện

D. kem dưỡng da


14. He was versatile enough to play on either wing. (Dịch)

(versatile)


Trả lời :

A. Kính bảo hộ

B. Linh hoạt,nhiều mặt, nhiều phương diện, toàn diện

C. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

D. kem dưỡng da


15. He pulled his jacket and vest off and carefully laid them over the back of a chair. (Dịch)

(vest /vest/)


Trả lời :

A. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo gi lê

B. mua

C. dầu gội đầu

D. quần lót nam


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn