Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. The EU offers grants to academics for research on approved projects. (Dịch)

(academic)


Trả lời :

A. hiếu động

B. Nền

C. Hội viên, học viện


2. Although he was seventy he was still robust and active. (Dịch)

(active /ˈæk.tɪv/)


Trả lời :

A. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;

B. cái lược

C. hiếu động

D. việc ghi chú


3. The house stands against a background of sheltering trees. (Dịch)

(background)


Trả lời :

A. Nền

B. cấp 2/trường trung học cơ sở

C. việc ghi chú

D. cấp 1/trường tiểu học


4. Bathroom floors are built to bear the weight of a standard bathtub not whirlpool spa baths. (Dịch)

(bathtub /ˈbæθtʌb/)


Trả lời :

A. bồn tắm

B. móc, hái (hoa, quả)

C. hiếu động

D. việc ghi chú


5. She gave her hair a comb. (Dịch)

(comb /koʊm/)


Trả lời :

A. cấp 2/trường trung học cơ sở

B. cái lược

C. móc, hái (hoa, quả)

D. cấp 1/trường tiểu học


6. dollar /ˈdɑː.lər/ (Dịch)

(dollar /ˈdɑː.lər/)


Trả lời :

A. Nền

B. cấp 2/trường trung học cơ sở

C. cấp 1/trường tiểu học

D. đô-la


7. dry /draɪ/ (Dịch)

(dry /draɪ/)


Trả lời :

A. sấy khô, làm khô

B. việc ghi chú

C. hiếu động

D. cấp 2/trường trung học cơ sở


8. The first Christian martyr. (Dịch)

(martyr /ˈmɑːtə(r)/)


Trả lời :

A. việc ghi chú

B. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;

C. cấp 2/trường trung học cơ sở

D. ngàn tỉ


9. note-taking /noʊt teɪ.kɪŋ/ (Dịch)

(note-taking /noʊt teɪ.kɪŋ/)


Trả lời :

A. hình chữ nhật

B. ngàn tỉ

C. sấy khô, làm khô

D. việc ghi chú


10. I went to pick some flowers for Jenny’s room. (Dịch)

(pick /pɪk/)


Trả lời :

A. Người thu nhặt (cái gì)

B. cái lược

C. móc, hái (hoa, quả)

D. sấy khô, làm khô


11. The survey also indicated that more than two out of five primary schools charged pupils for swimming lessons. (Dịch)

(primary school /ˈpraɪ.mər.i sk)


Trả lời :

A. cấp 1/trường tiểu học

B. Hội viên, học viện

C. cấp 2/trường trung học cơ sở

D. Kẻ chết vì nghĩa; kẻ chết vì đạo;


12. The types of shapes for which the area is calculated include triangles, rectangles, circles, trapeziums. (Dịch)

(rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡl̩/)


Trả lời :

A. hình chữ nhật

B. Nền

C. cấp 1/trường tiểu học

D. móc, hái (hoa, quả)


13. Unitarians saw themselves as the retrievers of a lost purity. (Dịch)

(retriever /ri´tri:və/)


Trả lời :

A. hiếu động

B. ngàn tỉ

C. cái lược

D. Người thu nhặt (cái gì)


14. Secondary school (Dịch)

(secondary school /ˈsekən.der.i)


Trả lời :

A. việc ghi chú

B. hình chữ nhật

C. cấp 2/trường trung học cơ sở

D. hiếu động


15. There are now more than 200 million vehicles traveling 5 trillion miles per year in the United States alone. (Dịch)

(trillion /ˈtrɪl.jən/)


Trả lời :

A. cấp 2/trường trung học cơ sở

B. ngàn tỉ

C. cái lược

D. Hội viên, học viện


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn