Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

08 - Body parts - Healthcare

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về Sức Khỏe - Y Học.

1. amputate /´æmpju¸teit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cắt cụt (bộ phận của cơ thể)

B. (thuộc) dược

C. (y học) bệnh lỵ

D. Cơ hoành


2. appendicitis/ə¸pendi´saitis/ (Dịch)
Trả lời :

A. bệnh viêm ruột thừa

B. Miệng ăn

C. (thuộc) dược

D. Cơ thể; sinh vật


3. diaphragm /'daiəfræm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cơ hoành

B. bệnh viêm ruột thừa

C. (y học) bệnh lỵ

D. ngủ gà ngủ gật; buồn ngủ


4. drowsy /´drauzi/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) dược

B. (y học) bệnh lỵ

C. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

D. ngủ gà ngủ gật; buồn ngủ


5. dysentery /'disntri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

B. Cắt cụt (bộ phận của cơ thể)

C. (y học) bệnh lỵ

D. ngủ gà ngủ gật; buồn ngủ


6. elbow /elbou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

B. (thuộc) dược

C. Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch

D. Sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa


7. goggle /'gɔglz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cắt cụt (bộ phận của cơ thể)

B. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

C. Hông

D. Kính bảo hộ


8. hip /hip/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kính bảo hộ

B. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

C. Sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa

D. Hông


9. immunization (Dịch)
Trả lời :

A. Cắt cụt (bộ phận của cơ thể)

B. Hông

C. Sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa

D. bệnh viêm ruột thừa


10. mouth /mauθ - mauð/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cơ thể; sinh vật

B. ngủ gà ngủ gật; buồn ngủ

C. Có thể bị tổn thương; có thể bị tấn công, công kích được; có chỗ yếu

D. Miệng ăn


11. mumps /mʌmps/ (Dịch)
Trả lời :

A. bệnh quai bị

B. Hông

C. (y học) bệnh lỵ

D. Có thể bị tổn thương; có thể bị tấn công, công kích được; có chỗ yếu


12. organism /'ɔ:gənizm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cơ thể; sinh vật

B. Miệng ăn

C. Cắt cụt (bộ phận của cơ thể)

D. Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch


13. pharmaceutical (Dịch)
Trả lời :

A. Sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa

B. ngủ gà ngủ gật; buồn ngủ

C. bệnh quai bị

D. (thuộc) dược


14. quarantine /'kwɔrənti:n/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch

B. Kính bảo hộ

C. Cơ hoành

D. bệnh viêm ruột thừa


15. vulnerable /'vʌlnərəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khuỷu tay; khuỷu tay áo

B. bệnh quai bị

C. Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch

D. Có thể bị tổn thương; có thể bị tấn công, công kích được; có chỗ yếu


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn