Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

11 - Workplace - Office Supplies

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Văn phòng - Công sở.

1. Adhesive-tape (Dịch)
Trả lời :

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. băng dán

C. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

D. Cáp Quang


2. Appliance /ə'plaiəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. Bút đánh dấu

C. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

D. cảm hứng


3. Assembly /ə'sembli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc họp

B. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

C. cảm hứng

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


4. card/kɑː(r)d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. Bút đánh dấu

C. thẻ, thiep

D. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)


5. compile /kəm'pail/ (Dịch)
Trả lời :

A. Biên soạn, sưu tập tài liệu

B. sự ảnh hưởng, hiệu quả

C. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


6. convey /kən'vei/ (Dịch)
Trả lời :

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. sự ảnh hưởng, hiệu quả

C. Chuyên chở, vận chuyển

D. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)


7. draft /dræf / (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

C. Dấu chấm phẩy (;)

D. Cuộc họp


8. Effect /i'fekt/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự ảnh hưởng, hiệu quả

B. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

C. cảm hứng

D. thẻ, thiep


9. Gesture /'dʒest∫ə/ (Dịch)
Trả lời :

A. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

B. sự ảnh hưởng, hiệu quả

C. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

D. điệu bộ, cử chỉ


10. Highlighter /´hai¸laitə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bút đánh dấu

B. Biên soạn, sưu tập tài liệu

C. sự ảnh hưởng, hiệu quả

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


11. Inspired /in'spaiəd/ (Dịch)
Trả lời :

A. cảm hứng

B. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

C. băng dán

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


12. Optical Fiber Cable (Dịch)
Trả lời :

A. điệu bộ, cử chỉ

B. Biên soạn, sưu tập tài liệu

C. Cáp Quang

D. Cuộc họp


13. premises /'premis/ (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

C. Cuộc họp

D. Cáp Quang


14. semicolon /semi´koulən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. điệu bộ, cử chỉ

C. Bút đánh dấu


15. Teddy bear/ˈtedi beə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. điệu bộ, cử chỉ

C. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

D. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn