Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

11 - Workplace - Office Supplies

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Văn phòng - Công sở.

1. Appliance /ə'plaiəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

B. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

C. hỏi ý kiến

D. Cuộc họp


2. Assembly /ə'sembli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cái kẹp giấy

B. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

C. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

D. Cuộc họp


3. card/kɑː(r)d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

C. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

D. thẻ, thiep


4. consult /kənˈsʌlt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

B. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

C. hỏi ý kiến

D. thẻ, thiep


5. draft /dræf / (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

C. Cuộc họp

D. Tập giấy dùng để ghi chép


6. Effect /i'fekt/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ bấm kim

B. sự ảnh hưởng, hiệu quả

C. thẻ, thiep

D. hỏi ý kiến


7. motivation /,mouti'veiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Động cơ thúc đẩy

B. Cái kẹp giấy

C. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

D. Cuộc họp


8. Notepad /´nout¸pæd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. Tập giấy dùng để ghi chép

C. Cuộc họp

D. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)


9. Paper-clip /´peipə¸klip/ (Dịch)
Trả lời :

A. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

B. Cái kẹp giấy

C. sự ảnh hưởng, hiệu quả

D. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh


10. portfolio /pɔ:t'fouljou/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ bấm kim

B. Cái kẹp giấy

C. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)


11. reinforce /,ri:in'fɔ:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

B. Cái kẹp giấy

C. Tập giấy dùng để ghi chép

D. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)


12. semicolon /semi´koulən/ (Dịch)
Trả lời :

A. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

B. Cái kẹp giấy

C. đồ bấm kim

D. Dấu chấm phẩy (;)


13. slack /slæk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

B. Cái kẹp giấy

C. Tập giấy dùng để ghi chép

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


14. stapler /ˈsteɪ.plər/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ bấm kim

B. Tập giấy dùng để ghi chép

C. thẻ, thiep

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


15. Teddy bear/ˈtedi beə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

B. hỏi ý kiến

C. Cái kẹp giấy

D. thẻ, thiep


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn