Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. aviation /ˌeɪviˈeɪʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

B. (thuộc) dược

C. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

D. (thuộc) mũi


2. consent /kənˈsent/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự đồng ý; sự ưng thuận

B. Luận điểm, luận đề

C. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

D. Đưa vào những cái mới, có sáng kiến


3. Defer /di'fə:/ (Dịch)
Trả lời :

A. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

B. Chấp nhận rủi ro để kiếm lời, kiếm lợi nhuận

C. Trì hoãn, để chậm lại

D. hóm hỉnh, dí dỏm


4. Entrepreneurial (Dịch)
Trả lời :

A. Luận điểm, luận đề

B. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;

C. Đưa vào những cái mới, có sáng kiến

D. Chấp nhận rủi ro để kiếm lời, kiếm lợi nhuận


5. forensic (Dịch)
Trả lời :

A. hóm hỉnh, dí dỏm

B. Cuộc điều tra và xác lập các chứng cứ hay sự việc trong một phiên tòa; thuộc pháp lý

C. (thuộc) dược

D. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;


6. formative /'fɔ:mətiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

B. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)

C. Để hình thành, để tạo thành

D. sự đồng ý; sự ưng thuận


7. hog /hɔg/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc điều tra và xác lập các chứng cứ hay sự việc trong một phiên tòa; thuộc pháp lý

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. Chấp nhận rủi ro để kiếm lời, kiếm lợi nhuận

D. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần


8. Innovate /'inouveit/ (Dịch)
Trả lời :

A. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

B. Đưa vào những cái mới, có sáng kiến

C. Chấp nhận rủi ro để kiếm lời, kiếm lợi nhuận

D. (thuộc) dược


9. nasal/ˈneɪzl/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) mũi

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. hóm hỉnh, dí dỏm

D. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;


10. pharmaceutical (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) dược

B. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

C. Để hình thành, để tạo thành


11. Reunion /'ri:'ju:njən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;

B. Đưa vào những cái mới, có sáng kiến

C. Chấp nhận rủi ro để kiếm lời, kiếm lợi nhuận

D. Để hình thành, để tạo thành


12. sedan /si'dæn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. Cuộc điều tra và xác lập các chứng cứ hay sự việc trong một phiên tòa; thuộc pháp lý


13. sufficient /səˈfɪʃnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đưa vào những cái mới, có sáng kiến

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. Trì hoãn, để chậm lại

D. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;


14. thesis /'θi:sis/ (Dịch)
Trả lời :

A. Luận điểm, luận đề

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. hóm hỉnh, dí dỏm

D. sự đồng ý; sự ưng thuận


15. witty /ˈwɪti/ (Dịch)
Trả lời :

A. hóm hỉnh, dí dỏm

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. Trì hoãn, để chậm lại

D. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn