Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. allege /əˈledʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

B. văn học

C. được khẳng định mà không được chứng minh

D. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận


2. catchy /ˈkatʃi/ (Dịch)
Trả lời :

A. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

B. nói xấu, phỉ báng

C. Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi

D. Liên tục, tiếp liền nhau


3. consecutive /kən'sekjutiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)

B. Liên tục, tiếp liền nhau

C. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

D. Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi


4. consult /kən'sʌlt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hỏi ý kiến, thăm dò

B. Lòng mến khách

C. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

D. Chuyên chở, vận chuyển


5. convey /kən'vei/ (Dịch)
Trả lời :

A. được khẳng định mà không được chứng minh

B. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

C. Chuyên chở, vận chuyển

D. Hỏi ý kiến, thăm dò


6. defame /dɪˈfeɪm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lòng mến khách

B. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

C. Hỏi ý kiến, thăm dò

D. nói xấu, phỉ báng


7. formative /'fɔ:mətiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyên chở, vận chuyển

B. nói xấu, phỉ báng

C. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

D. Để hình thành, để tạo thành


8. hospitality /,hɔspi'tæliti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

B. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)

C. Lòng mến khách

D. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận


9. liable /'laiəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi

B. Chuyên chở, vận chuyển

C. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

D. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)


10. literature /ˈlɪt̬.ɚ.ɪ.tʃɚ/ (Dịch)
Trả lời :

A. văn học

B. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

C. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

D. Chuyên chở, vận chuyển


11. obituary /əˈbɪtʃuəri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lòng mến khách

B. được khẳng định mà không được chứng minh

C. lời cáo phó

D. Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi


12. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lòng mến khách

B. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

C. Bị thiệt thòi về quyền lợi

D. Hỏi ý kiến, thăm dò


13. sedan /si'dæn/ (Dịch)
Trả lời :

A. văn học

B. Hỏi ý kiến, thăm dò

C. Liên tục, tiếp liền nhau

D. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)


14. sniffle /snifl/ (Dịch)
Trả lời :

A. được khẳng định mà không được chứng minh

B. Lòng mến khách

C. lời cáo phó

D. Sự sổ mũi; tiếng sổ mũi; xỉ mũi


15. underprivileged (Dịch)
Trả lời :

A. Ghế kiệu ((cũng) sedan-chair)

B. Lòng mến khách

C. Bị thiệt thòi về quyền lợi

D. Chuyên chở, vận chuyển


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn