Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. ambivalent /'æmbi'veilənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hoàn lại, trả lại (số tiền đã tiêu)

B. quyền tối cao độc lập, chủ quyền

C. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

D. Vừa yêu, vừa ghét (cái gì), có mâu thuẫn trong tư tưởng


2. comprise /kəm'praiz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gồm có, bao gồm

B. ngược đãi, hành hạ

C. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

D. Con cá Mực


3. depict /di'pikt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

B. Mô tả, miêu tả bằng hình vẽ (nghệ thuật)

C. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

D. Vừa yêu, vừa ghét (cái gì), có mâu thuẫn trong tư tưởng


4. distinguish /dis'tiɳgwiʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vừa yêu, vừa ghét (cái gì), có mâu thuẫn trong tư tưởng

B. Phân biệt

C. ngược đãi, hành hạ

D. Gồm có, bao gồm


5. matinee /ˈmætɪneɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Mô tả, miêu tả bằng hình vẽ (nghệ thuật)

B. Con cá Mực

C. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

D. Khẩn khoản, nài xin


6. obligation /,ɔbli'geiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nghĩa vụ, bổn phận

B. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

C. Con cá Mực

D. quyền tối cao độc lập, chủ quyền


7. persecute/'pз:sikju:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

B. quyền tối cao độc lập, chủ quyền

C. ngược đãi, hành hạ

D. Nghĩa vụ, bổn phận


8. precautions /prɪˈkɔːʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Phân biệt

B. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

C. Đi đến; phát ra từ

D. Biện pháp phòng ngừa


9. proceed /proceed/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

B. Đi đến; phát ra từ

C. Khẩn khoản, nài xin

D. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố


10. prosecute /ˈprɒsɪkjuːt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đi đến; phát ra từ

B. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

C. Mô tả, miêu tả bằng hình vẽ (nghệ thuật)

D. Hoàn lại, trả lại (số tiền đã tiêu)


11. reimburse /,ri:im'bə:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Con cá Mực

B. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

C. Vừa yêu, vừa ghét (cái gì), có mâu thuẫn trong tư tưởng

D. Hoàn lại, trả lại (số tiền đã tiêu)


12. solicit /sə'lisit/ (Dịch)
Trả lời :

A. quyền tối cao độc lập, chủ quyền

B. ngược đãi, hành hạ

C. Con cá Mực

D. Khẩn khoản, nài xin


13. sovereignty/ˈsɒvrənti/ (Dịch)
Trả lời :

A. quyền tối cao độc lập, chủ quyền

B. Biện pháp phòng ngừa

C. Đi đến; phát ra từ


14. squid /skwɪd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vừa yêu, vừa ghét (cái gì), có mâu thuẫn trong tư tưởng

B. Gồm có, bao gồm

C. Nghĩa vụ, bổn phận

D. Con cá Mực


15. suspicion (Dịch)
Trả lời :

A. Hoàn lại, trả lại (số tiền đã tiêu)

B. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

C. Khẩn khoản, nài xin

D. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn