Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

14 - Transport - Vehicle

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về phương tiện giao thông.

1. barred (Dịch)
Trả lời :

A. cấm, rào lại

B. cái chắn bùn

C. sự làm đường

D. Đường ngầm


2. car /kɑːr/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ga ra, nhà để ô tô

B. xe hơi; ô tô

C. Đường ngầm

D. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng


3. cylinder /'silində/ (Dịch)
Trả lời :

A. cái chắn bùn

B. Má phanh

C. Đường ngầm

D. (toán học) trụ, hình trụ, xylanh


4. fender /ˈfɛndə/ (Dịch)
Trả lời :

A. cái chắn bùn

B. Biển chỉ đường

C. Phố buôn bán lớn

D. Đi dạo chơi


5. garage /´gæra:ʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. đậu xe

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. xe hơi; ô tô

D. Đường ngầm


6. mall /mɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đi dạo chơi

B. Phố buôn bán lớn

C. (toán học) trụ, hình trụ, xylanh

D. Ga ra, nhà để ô tô


7. park /pɑːrk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. đậu xe

D. đi lại; đi du lịch


8. promenade /promenade/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đi dạo chơi

B. sự làm đường

C. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

D. đi lại; đi du lịch


9. puncture /´pʌηktʃə/ (Dịch)
Trả lời :

A. xe hơi; ô tô

B. Đi dạo chơi

C. Đường ngầm

D. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng


10. roadwork (Dịch)
Trả lời :

A. đậu xe

B. Biển chỉ đường

C. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

D. sự làm đường


11. signpost /´sain¸poust/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ga ra, nhà để ô tô

B. xe hơi; ô tô

C. Má phanh

D. Biển chỉ đường


12. skid /skid/ (Dịch)
Trả lời :

A. đi lại; đi du lịch

B. Phố buôn bán lớn

C. Má phanh

D. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)


13. sled /slɛd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đi dạo chơi

B. Phố buôn bán lớn

C. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)


14. subway /´sub-wei/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đường ngầm

B. sự làm đường

C. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

D. Ga ra, nhà để ô tô


15. travel /ˈtræv.əl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Má phanh

B. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

C. đi lại; đi du lịch

D. cấm, rào lại


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn