Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

21 - Entertainment, Music, Travel

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về Giải trí, Âm nhạc, Du lịch..

1. bagpipe (Dịch)
Trả lời :

A. Bậc đài vòng

B. Nhạc cụ điện tử tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc cụ khác)

C. Tiệc lớn

D. ken` Scotland


2. banquet /'bæɳkwit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Không có hại, vô hại; không độc

B. Điệu (hát...), giai điệu

C. Tiệc lớn

D. Người đánh trống


3. blockbuster /ˈblɑkˌbʌstər/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người đánh trống

B. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

C. đàn viôlôngxen, xelô

D. bộ phim bom tấn


4. Cello /´tʃelou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tiệc lớn

B. Đội hợp xướng, đội hợp ca (của nhà thờ)

C. ken` Scotland

D. đàn viôlôngxen, xelô


5. choir /´kwaiə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bậc đài vòng

B. Đội hợp xướng, đội hợp ca (của nhà thờ)

C. Người đánh trống

D. bộ phim bom tấn


6. drummer /´drʌmə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bậc đài vòng

B. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

C. Không có hại, vô hại; không độc

D. Người đánh trống


7. ensemble /Ỵ:n'sỴ:mbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Điệu (hát...), giai điệu

B. ken` Scotland

C. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

D. Không có hại, vô hại; không độc


8. Entertainment (Dịch)
Trả lời :

A. Điệu (hát...), giai điệu

B. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

C. bộ phim bom tấn

D. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa


9. harmless /´ha:mlis/ (Dịch)
Trả lời :

A. ken` Scotland

B. Điệu (hát...), giai điệu

C. Không có hại, vô hại; không độc


10. matinee /ˈmætɪneɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhạc cụ điện tử tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc cụ khác)

B. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

C. Không có hại, vô hại; không độc

D. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn


11. melody /ˈmɛlədi// (Dịch)
Trả lời :

A. giai điệu

B. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

C. đàn viôlôngxen, xelô

D. Tiệc lớn


12. podium /´poudiəm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhạc cụ điện tử tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc cụ khác)

B. bộ phim bom tấn

C. ken` Scotland

D. Bậc đài vòng


13. relaxation /¸ri:læk´seiʃən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

B. Đội hợp xướng, đội hợp ca (của nhà thờ)

C. Sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giãn ra (kỷ luật, gân cốt...)

D. ken` Scotland


14. synthesizer /´sinθi¸saizə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đội hợp xướng, đội hợp ca (của nhà thờ)

B. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

C. Tiệc lớn

D. Nhạc cụ điện tử tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau (kể cả bắt chước các nhạc cụ khác)


15. tune /tun , tyun/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

B. ken` Scotland

C. bộ phim bom tấn

D. Điệu (hát...), giai điệu


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn