Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

21 - Entertainment, Music, Travel

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về Giải trí, Âm nhạc, Du lịch..

1. Accordion /ə'kɔ:djən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

B. đàn xếp, đàn ăccoc

C. Không có hại, vô hại; không độc

D. đoạn quảng cáo phim


2. all-time favorite movie (Dịch)
Trả lời :

A. Nữ anh hùng

B. phim yêu thích nhất mọi thời đại

C. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

D. đàn xếp, đàn ăccoc


3. brash /bræ∫/ (Dịch)
Trả lời :

A. Dễ vỡ, dễ gãy, giòn

B. Cuộc xổ số

C. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

D. đàn xếp, đàn ăccoc


4. Cello /´tʃelou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

B. người thổi sáo

C. đàn viôlôngxen, xelô

D. Nữ anh hùng


5. cornet /´kɔ:net or kɔ:nit/ (Dịch)
Trả lời :

A. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

B. (âm nhạc) kèn cocnê

C. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

D. đàn viôlôngxen, xelô


6. ensemble /Ỵ:n'sỴ:mbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

B. Dễ vỡ, dễ gãy, giòn

C. người thổi sáo

D. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn


7. Flautist (Dịch)
Trả lời :

A. người thổi sáo

B. Không có hại, vô hại; không độc

C. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

D. Người tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu; ông bầu


8. harmless /´ha:mlis/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

B. Rượu

C. đàn xếp, đàn ăccoc

D. Không có hại, vô hại; không độc


9. heroine /'herouin/ (Dịch)
Trả lời :

A. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

B. phim yêu thích nhất mọi thời đại

C. Nữ anh hùng


10. impresario /¸impre´sa:riou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

B. Cuộc xổ số

C. đàn xếp, đàn ăccoc

D. Người tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu; ông bầu


11. liquor /'likə/ (Dịch)
Trả lời :

A. đàn xếp, đàn ăccoc

B. Rượu

C. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

D. Không có hại, vô hại; không độc


12. lottery /ˈlɒtəri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Không có hại, vô hại; không độc

B. đàn xếp, đàn ăccoc

C. Rượu

D. Cuộc xổ số


13. portrayal /pɔːtreɪ.əl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự vẽ chân dung; bức chân dung

B. đàn xếp, đàn ăccoc

C. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

D. Nữ anh hùng


14. syncopate /´siηkə¸peit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Không có hại, vô hại; không độc

B. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

C. đoạn quảng cáo phim

D. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách


15. trailer /ˈtreɪ.lər/ (Dịch)
Trả lời :

A. đàn viôlôngxen, xelô

B. đoạn quảng cáo phim

C. Người tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu; ông bầu

D. Nữ anh hùng


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn