Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

06 - Clothings - Cosmetics - Fashions

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Chuyên mục trắc nghiệm từ vựng về Quần áo - Mỹ phẩm - Thời trang.

1. absorb /əb'sɔ:b/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hấp thu

B. quần áo ngủ

C. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

D. Cái tạp dề


2. apparel /ə´pærəl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đồ thêu trang trí

B. Mặc (quần áo...), ăn mặc

C. Áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài (như) top-coat


3. Apron /´eiprən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cái tạp dề

B. Mặc (quần áo...), ăn mặc

C. máy sấy tóc

D. khuyên tai


4. cardigan /´ka:digən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo len chui đầu

B. Áo len đan (có hoặc không tay), áo len cài đằng trước

C. Hấp thu

D. Áo mưa


5. dress /dres/ (Dịch)
Trả lời :

A. Mặc (quần áo...), ăn mặc

B. Hấp thu

C. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

D. Vải quần thô


6. dungaree /ˌdʌŋgəˈriː/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

B. đồ nữ trang

C. Áo mưa

D. Vải quần thô


7. earring (Dịch)
Trả lời :

A. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

B. Vải quần thô

C. Cái tạp dề

D. khuyên tai


8. gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

B. Cái tạp dề

C. Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng

D. quần áo ngủ


9. hairdryer /ˈheəˌdraɪ.ər/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ nữ trang

B. máy sấy tóc

C. khuyên tai

D. Áo mưa


10. jacket /'dʤækit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

B. khuyên tai

C. Cái tạp dề

D. Mặc (quần áo...), ăn mặc


11. Jewelry /ˈdʒuːəlri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Mặc (quần áo...), ăn mặc

B. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

C. khuyên tai

D. đồ nữ trang


12. overcoat /´ouvə¸kout/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài (như) top-coat

B. Áo mưa

C. đồ nữ trang

D. Áo len đan (có hoặc không tay), áo len cài đằng trước


13. pullover (Dịch)
Trả lời :

A. máy sấy tóc

B. khuyên tai

C. Áo len đan (có hoặc không tay), áo len cài đằng trước

D. Áo len chui đầu


14. pyjamas /pɪˈdʒɑː.məz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vải quần thô

B. Hấp thu

C. quần áo ngủ

D. Áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài (như) top-coat


15. raincoat /´rein¸kout/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo mưa

B. Mặc (quần áo...), ăn mặc

C. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

D. đồ nữ trang


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn