Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

24 - TOEIC Test

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Vocabulary TOEIC Test

1. commission /kə'miʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có lợi, sinh lợi

B. Lệnh, mệnh lệnh

C. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

D. Đường vòng quanh (ngực, thân cây.); chu vi


2. draft /dræf / (Dịch)
Trả lời :

A. nổi tiếng, xuất sắc

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

D. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu


3. eminent /'eminənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

B. nổi tiếng, xuất sắc

C. Ban sơ; xưa, cổ xưa

D. Động cơ thúc đẩy


4. esteem /is'ti:m/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự kính mến, sự quý trọng

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

D. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế


5. foster /'fɔstə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lệnh, mệnh lệnh

B. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

C. Nuôi dưỡng, nuôi nấng


6. girth /gə:θ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu

B. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

C. Động cơ thúc đẩy

D. Đường vòng quanh (ngực, thân cây.); chu vi


7. graft /grɑ:ft/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lệnh, mệnh lệnh

B. Ban sơ; xưa, cổ xưa

C. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

D. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu


8. hog /hɔg/ (Dịch)
Trả lời :

A. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

B. Ban sơ; xưa, cổ xưa

C. Sự kính mến, sự quý trọng

D. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu


9. hospitality /,hɔspi'tæliti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nuôi dưỡng, nuôi nấng

B. Có lợi, sinh lợi

C. Lòng mến khách

D. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu


10. lucrative /'lu:krətiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có lợi, sinh lợi

B. Lòng mến khách

C. Động cơ thúc đẩy

D. Đường vòng quanh (ngực, thân cây.); chu vi


11. motivation /,mouti'veiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. Động cơ thúc đẩy

D. Nuôi dưỡng, nuôi nấng


12. pristine /pristine/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có lợi, sinh lợi

B. Ban sơ; xưa, cổ xưa

C. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

D. Nuôi dưỡng, nuôi nấng


13. prosecute /ˈprɒsɪkjuːt/ (Dịch)
Trả lời :

A. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

B. Lòng mến khách

C. Động cơ thúc đẩy

D. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu


14. rectify /'rektifai/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

B. Động cơ thúc đẩy

C. Lòng mến khách

D. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu


15. sufficient /səˈfɪʃnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu

B. đủ tiền,thời gian,nhiên liệu

C. nổi tiếng, xuất sắc

D. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn