Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

23 - Times - Places

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Thời gian - Không gian

1. annually /'ænjuəli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hàng năm, năm một

B. Tầm lớn, độ lớn, lượng

C. Đáng kể, đáng chú ý

D. Vốn có, cố hữu


2. briefly /´bri:fli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

D. (thuộc) bờ biển; miền ven biển


3. coastal /'koustəl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trong lúc đó; trong lúc ấy

B. (thuộc) bờ biển; miền ven biển

C. Trùng khớp với nhau , xuat hien cung nhau

D. Tầm lớn, độ lớn, lượng


4. coincide /,kouin'said/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

B. Trùng khớp với nhau , xuat hien cung nhau

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Tài sản: nhà cửa, vườn tược


5. enhance (Dịch)
Trả lời :

A. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

B. Vốn có, cố hữu

C. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

D. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ


6. extraterrestrial (Dịch)
Trả lời :

A. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

B. Vốn có, cố hữu

C. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

D. Tài sản: nhà cửa, vườn tược


7. girth /gə:θ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

B. Đáng kể, đáng chú ý

C. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

D. Đường vòng quanh (ngực, thân cây.); chu vi


8. hog /hɔg/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

D. Tầm lớn, độ lớn, lượng


9. inherent /in'hiərənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trùng khớp với nhau , xuat hien cung nhau

B. Hàng năm, năm một

C. (thuộc) bờ biển; miền ven biển

D. Vốn có, cố hữu


10. magnitude /'mægnitju:d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hàng năm, năm một

B. Tầm lớn, độ lớn, lượng

C. (thuộc) bờ biển; miền ven biển

D. Thịnh hành, đang lưu hành


11. Meanwhile /miːn.waɪl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trong lúc đó; trong lúc ấy

B. Đáng kể, đáng chú ý

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ


12. notably /'noutabli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đáng kể, đáng chú ý

B. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần

C. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ

D. Tầm lớn, độ lớn, lượng


13. premises /'premis/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tài sản: nhà cửa, vườn tược

B. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

C. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ


14. prevalent /'prevələnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vốn có, cố hữu

B. Thịnh hành, đang lưu hành

C. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

D. Tài sản: nhà cửa, vườn tược


15. rapid /'ræpid/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngoài trái đất, ngoài khí quyển

B. Trong lúc đó; trong lúc ấy

C. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn