Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

03 - Families - Educations

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Gia Đình - Giáo dục

1. Anthropology /,ænθrə'pɔlədʤi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhân loại học

B. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

C. Khẩn khoản, nài xin

D. Nhân đạo


2. brother-in-law /´brʌðəin´lɔ:/ (Dịch)
Trả lời :

A. Giận dữ, điên tiết

B. Sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự không chắc, sự hồ nghi

C. Sự phê bình, sự phê phán

D. Anh (em) rể; anh (em) vợ


3. criticism /'kritisizm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự phê bình, sự phê phán

B. chồng; vợ

C. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

D. noi gương, bắt chước


4. doubt /daut/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ước hẹn, sự cam kết, sự hứa hôn

B. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

C. Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ

D. Sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự không chắc, sự hồ nghi


5. Engagement /in'geidʤmənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ

B. noi gương, bắt chước

C. Anh (em) rể; anh (em) vợ

D. Sự ước hẹn, sự cam kết, sự hứa hôn


6. evict /ɪˈvɪkt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

B. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

C. Giận dữ, điên tiết

D. noi gương, bắt chước


7. feminist /´feminist/ (Dịch)
Trả lời :

A. Anh (em) rể; anh (em) vợ

B. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

C. Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ

D. Khẩn khoản, nài xin


8. furious /'fjuəriəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Phép mầu, phép thần diệu

B. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

C. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

D. Giận dữ, điên tiết


9. humanitarian (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

B. Phép mầu, phép thần diệu

C. Tư cách làm cha, địa vị làm cha; quan hệ cha con

D. Nhân đạo


10. imitate /ˈɪmɪˌteɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. noi gương, bắt chước

B. Khẩn khoản, nài xin

C. Anh (em) rể; anh (em) vợ

D. Sự ước hẹn, sự cam kết, sự hứa hôn


11. Miracle /'mirəkl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhân loại học

B. Phép mầu, phép thần diệu

C. noi gương, bắt chước

D. chồng; vợ


12. paternity /pə'tə:niti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khẩn khoản, nài xin

B. Tư cách làm cha, địa vị làm cha; quan hệ cha con

C. Đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)

D. Phép mầu, phép thần diệu


13. shrewd /ʃru:d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ

B. Sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự không chắc, sự hồ nghi

C. chồng; vợ

D. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo


14. solicit /sə'lisit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự nghi ngờ, sự ngờ vực; sự không chắc, sự hồ nghi

B. Sự ước hẹn, sự cam kết, sự hứa hôn

C. chồng; vợ

D. Khẩn khoản, nài xin


15. spouse /spauz; spaus/ (Dịch)
Trả lời :

A. chồng; vợ

B. Khẩn khoản, nài xin

C. Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ

D. Sự phê bình, sự phê phán


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn