Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

13 - Personality

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên đề cá tính.

1. aggressive /əˈgrɛsɪv/ (Dịch)
Trả lời :

A. hung hăng;

B. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

C. Sự can đảm, sự mạnh dạn

D. hướng ngoại


2. awful /´ɔ:ful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự hung ác, sự tàn ác, sự tàn bạo

B. Dễ sợ, khủng khiếp

C. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

D. hướng ngoại


3. careful /'keəful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

B. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

C. Tin chắc, chắc chắn

D. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý


4. cautious /´kɔ:ʃəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tin chắc, chắc chắn

B. Thận trọng, cẩn thận

C. Sự hung ác, sự tàn ác, sự tàn bạo

D. hướng ngoại


5. confident /'kɔnfidənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý

B. hung hăng;

C. Dễ sợ, khủng khiếp

D. Tin chắc, chắc chắn


6. cruelty /´kruəlti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

B. hướng ngoại

C. rình mò

D. Sự hung ác, sự tàn ác, sự tàn bạo


7. deceit /di´si:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

B. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

C. Rộng lượng, khoan hồng

D. rình mò


8. decency /'di:snsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

B. Tin chắc, chắc chắn

C. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

D. Thận trọng, cẩn thận


9. discreet /dis'kri:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Rộng lượng, khoan hồng

B. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

C. Sự can đảm, sự mạnh dạn

D. Thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói)


10. encouragement /in´kʌridʒmənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự can đảm, sự mạnh dạn

B. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

C. Dễ sợ, khủng khiếp

D. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi


11. extroverted (Dịch)
Trả lời :

A. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

B. Dễ sợ, khủng khiếp

C. Tin chắc, chắc chắn

D. hướng ngoại


12. generous /´dʒenərəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Rộng lượng, khoan hồng

B. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

C. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

D. Sự can đảm, sự mạnh dạn


13. observant /əb'zə:vənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

B. hướng ngoại

C. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

D. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý


14. snoop /snuːp/ (Dịch)
Trả lời :

A. rình mò

B. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

C. Sự hung ác, sự tàn ác, sự tàn bạo

D. Dễ sợ, khủng khiếp


15. spoil/spɔil/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..)

B. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

C. Rộng lượng, khoan hồng

D. Sự can đảm, sự mạnh dạn


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn