Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

13 - Personality

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên đề cá tính.

1. cheerful /´tʃiəful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

B. (người hoặc vật) kỳ dị

C. Hay làm hại, tinh nghịch, tinh quái, láu lỉnh

D. Không tử tế, không tốt;


2. clever /'klevə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay làm hại, tinh nghịch, tinh quái, láu lỉnh

B. Đạo đức giả

C. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

D. Lanh lợi, thông minh


3. discreet /dis'kri:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ghê tởm, kinh tởm

B. Điên, điên rồ, điên cuồng, mất trí

C. Tính tham lam

D. Thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói)


4. flourish /'flʌri∫/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Khí chất, tính khí, tính

C. Hình thành tính cách

D. Điên, điên rồ, điên cuồng, mất trí


5. freak /fri:k/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

B. (người hoặc vật) kỳ dị

C. To, ầm ĩ, inh ỏi

D. Hình thành tính cách


6. greed /gri:d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tính tham lam

B. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

C. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

D. Đạo đức giả


7. hypocrisy /hi'pɔkrəsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

B. (người hoặc vật) kỳ dị

C. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

D. Đạo đức giả


8. ingrain /´in´grein/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Hình thành tính cách

C. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

D. Lanh lợi, thông minh


9. loathe /ləʊð/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lanh lợi, thông minh

B. Ghê tởm, kinh tởm

C. Tính tham lam

D. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười


10. loud /laud/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hay làm hại, tinh nghịch, tinh quái, láu lỉnh

B. To, ầm ĩ, inh ỏi

C. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

D. Điên, điên rồ, điên cuồng, mất trí


11. Mad /mæd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Điên, điên rồ, điên cuồng, mất trí

C. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

D. Lanh lợi, thông minh


12. mischievous /'mistʃivəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Ghê tởm, kinh tởm

C. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

D. Hay làm hại, tinh nghịch, tinh quái, láu lỉnh


13. observant /əb'zə:vənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lanh lợi, thông minh

B. Hay quan sát, tinh mắt, tinh ý

C. To, ầm ĩ, inh ỏi

D. Hay làm hại, tinh nghịch, tinh quái, láu lỉnh


14. temperament (Dịch)
Trả lời :

A. Khí chất, tính khí, tính

B. (người hoặc vật) kỳ dị

C. Hình thành tính cách

D. Thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói)


15. Unkind /ʌn´kaind/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khí chất, tính khí, tính

B. Không tử tế, không tốt;

C. To, ầm ĩ, inh ỏi

D. Thận trọng, dè dặt; kín đáo (trong cách ăn nói)


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn