Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

13 - Personality

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên đề cá tính.

1. arrogant /'ærəgənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

B. Kiêu ngạo,ngạo mạn

C. Tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi

D. Sự cạnh tranh


2. cheerful /´tʃiəful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

B. Tin chắc, chắc chắn

C. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

D. Tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi


3. clever /'klevə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự cạnh tranh

B. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

C. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

D. Lanh lợi, thông minh


4. competition /,kɔmpi'tiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn ngoan, sáng suốt

B. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

C. Kiêu ngạo,ngạo mạn

D. Sự cạnh tranh


5. confident /'kɔnfidənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tin chắc, chắc chắn

B. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

C. Trung thành, chung thủy

D. Lanh lợi, thông minh


6. deceit /di´si:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

B. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

C. Lễ phép, có lễ độ; lịch sự, lịch thiệp

D. Sự cạnh tranh


7. decency /'di:snsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn ngoan, sáng suốt

B. Lanh lợi, thông minh

C. Vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

D. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi


8. eager (Dịch)
Trả lời :

A. Sự cạnh tranh

B. Trung thành, chung thủy

C. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu


9. faithful /'feiθful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự lừa dối, sự đánh lừa, sự lừa đảo, sự lừa gạt

B. Tính tham lam

C. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

D. Trung thành, chung thủy


10. fame /feim/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi

B. Tính tham lam

C. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

D. Khôn ngoan, sáng suốt


11. flourish /'flʌri∫/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kiêu ngạo,ngạo mạn

B. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

C. Tính tham lam

D. Sự cạnh tranh


12. greed /gri:d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Tin chắc, chắc chắn

C. Tính tham lam

D. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu


13. humorous /´hju:mərəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôi hài, hài hước; hóm hỉnh

B. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

C. Khôn ngoan, sáng suốt

D. Lễ phép, có lễ độ; lịch sự, lịch thiệp


14. polite /pəˈlaɪt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Viết hoa mỹ, nói hoa mỹ

B. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

C. Lễ phép, có lễ độ; lịch sự, lịch thiệp

D. Sự cạnh tranh


15. wise /waiz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôi hài, hài hước; hóm hỉnh

B. Khôn ngoan, sáng suốt

C. Tính tham lam

D. Tin chắc, chắc chắn


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn