Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

09 - Natural Sciences

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên ngành Khoa Học Tự Nhiên.

1. bloom /blu:m/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ

B. Bờ biển

C. đổ, rót, trút

D. Ra hoa, nở hoa


2. coast /koust/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bờ biển

B. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

C. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ

D. (thông tục) cây bấc


3. combustion /kəm'bʌstʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự đốt cháy

B. Sự kết hợp, sự tiếp hợp

C. Sự phát ra (ánh sáng, nhiệt..), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi..)

D. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây


4. conjunction /kən'dʤʌɳkʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bờ biển

B. Sự kết hợp, sự tiếp hợp

C. Ra hoa, nở hoa

D. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ


5. dawn /dɔ:n/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hướng tây

B. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ

C. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)

D. Sự kết hợp, sự tiếp hợp


6. emission /i'miʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự phát ra (ánh sáng, nhiệt..), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi..)

B. Sự kết hợp, sự tiếp hợp

C. Đá thử vàng, sự thử thách


7. graft /grɑ:ft/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

B. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)

C. Cơn; sự bột phát

D. Làm suy yếu, làm sút kém


8. Impair /im'peə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bờ biển

B. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ

C. (thông tục) cây bấc

D. Làm suy yếu, làm sút kém


9. mud /mʌd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bùn

B. Hướng tây

C. Bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ

D. Sự đốt cháy


10. outbreak /'autbreik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cơn; sự bột phát

B. Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây

C. Hướng tây

D. Sự đốt cháy


11. pour /pɔːr/ (Dịch)
Trả lời :

A. đổ, rót, trút

B. Sự đốt cháy

C. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)

D. Đá thử vàng, sự thử thách


12. Rush /rʌʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm suy yếu, làm sút kém

B. Hướng tây

C. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)

D. (thông tục) cây bấc


13. theory /'θiəri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự đốt cháy

B. Hướng tây

C. Đá thử vàng, sự thử thách

D. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)


14. Touchstone /'tʌtʃstoun/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thông tục) cây bấc

B. Học thuyết, lý thuyết (nhằm giải thích sự việc hoặc sự kiện)

C. Bờ biển

D. Đá thử vàng, sự thử thách


15. westward /'westw d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hướng tây

B. đổ, rót, trút

C. Đá thử vàng, sự thử thách

D. Sự kết hợp, sự tiếp hợp


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn