Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

11 - Workplace - Office Supplies

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Văn phòng - Công sở.

1. Adhesive-tape (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

C. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

D. bài thơ


2. Binder /´baində/ (Dịch)
Trả lời :

A. bìa rời

B. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

C. bài thơ

D. Bút đánh dấu


3. compile /kəm'pail/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

B. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

C. hỏi ý kiến

D. Biên soạn, sưu tập tài liệu


4. consult /kənˈsʌlt/ (Dịch)
Trả lời :

A. hỏi ý kiến

B. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

C. Bút đánh dấu

D. Biên soạn, sưu tập tài liệu


5. convey /kən'vei/ (Dịch)
Trả lời :

A. bài thơ

B. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

C. hỏi ý kiến

D. Chuyên chở, vận chuyển


6. draft /dræf / (Dịch)
Trả lời :

A. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

B. Động cơ thúc đẩy

C. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng


7. Highlighter /´hai¸laitə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bút đánh dấu

B. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

C. Cái kẹp giấy

D. cảm hứng


8. Inspired /in'spaiəd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

B. băng dán

C. cảm hứng

D. bài thơ


9. motivation /,mouti'veiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Động cơ thúc đẩy

B. bài thơ

C. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

D. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế


10. Paper-clip /´peipə¸klip/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

B. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

C. Cái kẹp giấy

D. hỏi ý kiến


11. Poem /ˈpōəm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bút đánh dấu

B. bài thơ

C. bìa rời

D. Cái kẹp giấy


12. portfolio /pɔ:t'fouljou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

B. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

C. bài thơ

D. hỏi ý kiến


13. reinforce /,ri:in'fɔ:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

B. Chuyên chở, vận chuyển

C. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

D. cảm hứng


14. slack /slæk/ (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. hỏi ý kiến

C. Uể oải, hay bê trễ, hay sao lãng, phất phơ, chểnh mảng

D. bài thơ


15. Teddy bear/ˈtedi beə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. con gấu bông (đồ chơi trẻ con)

B. bìa rời

C. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

D. băng dán


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn