Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

11 - Workplace - Office Supplies

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Văn phòng - Công sở.

1. Adhesive-tape (Dịch)
Trả lời :

A. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

B. băng dán

C. Chuyên chở, vận chuyển

D. sự ảnh hưởng, hiệu quả


2. Appliance /ə'plaiəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. Động cơ thúc đẩy

B. Chuyên chở, vận chuyển

C. đánh giá

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


3. Assembly /ə'sembli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyên chở, vận chuyển

B. đánh giá

C. Động cơ thúc đẩy

D. Cuộc họp


4. assess /əˈses/ (Dịch)
Trả lời :

A. đánh giá

B. Bút đánh dấu

C. Dấu chấm phẩy (;)

D. băng dán


5. compile /kəm'pail/ (Dịch)
Trả lời :

A. Động cơ thúc đẩy

B. đánh giá

C. Biên soạn, sưu tập tài liệu

D. Chuyên chở, vận chuyển


6. convey /kən'vei/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyên chở, vận chuyển

B. bài thơ

C. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


7. draft /dræf / (Dịch)
Trả lời :

A. đánh giá

B. Động cơ thúc đẩy

C. Bản phác thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ đồ thiết kế


8. Effect /i'fekt/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự ảnh hưởng, hiệu quả

B. Động cơ thúc đẩy

C. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

D. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà


9. Highlighter /´hai¸laitə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bút đánh dấu

B. sự ảnh hưởng, hiệu quả

C. Cái kẹp giấy

D. Động cơ thúc đẩy


10. motivation /,mouti'veiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

B. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

C. Chuyên chở, vận chuyển

D. Động cơ thúc đẩy


11. Optical Fiber Cable (Dịch)
Trả lời :

A. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

B. Chuyên chở, vận chuyển

C. Cái kẹp giấy

D. Cáp Quang


12. Paper-clip /´peipə¸klip/ (Dịch)
Trả lời :

A. băng dán

B. Cái kẹp giấy

C. bài thơ

D. Cuộc họp


13. Poem /ˈpōəm/ (Dịch)
Trả lời :

A. bài thơ

B. Cáp Quang

C. thiết bị dụng cụ sử dụng trong nhà

D. Biên soạn, sưu tập tài liệu


14. reinforce /,ri:in'fɔ:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. đánh giá

B. Tăng cường, củng cố; tăng thêm sức mạnh

C. Động cơ thúc đẩy

D. Dấu chấm phẩy (;)


15. semicolon /semi´koulən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cáp Quang

B. Dấu chấm phẩy (;)

C. Bút đánh dấu

D. Cái kẹp giấy


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn