Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

01 - Quizzes in all Categories

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng Anh Văn - có đáp án.

1. arbitration /ˌɑːbɪˈtreɪʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử

B. pha, chế; (nghĩa bóng) bịa ra

C. (nghĩa bóng) ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ

D. Có khả năng phục hồi , co giân, đàn hồi


2. awkward /'ɔ:kwəd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vụng về, khó xử

B. sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử

C. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

D. Truy, Vặn hỏi


3. banquet /'bæɳkwit/ (Dịch)
Trả lời :

A. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

B. sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử

C. Có khả năng phục hồi , co giân, đàn hồi

D. Tiệc lớn


4. bolster /'boulstə/ (Dịch)
Trả lời :

A. (nghĩa bóng) ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ

B. sự phân xử, sự làm trọng tài phân xử

C. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)

D. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo


5. catchy /ˈkatʃi/ (Dịch)
Trả lời :

A. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn

B. pha, chế; (nghĩa bóng) bịa ra

C. Truy, Vặn hỏi

D. bệnh quai bị


6. concoct /kənˈkɒkt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có khả năng phục hồi , co giân, đàn hồi

B. pha, chế; (nghĩa bóng) bịa ra

C. bệnh quai bị

D. vùng phụ cận, vùng lân cận


7. filament /ˈfɪləmənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

B. Tiệc lớn

C. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

D. Sự đổ nát, suy đồi


8. intermission /,intə'miʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)

B. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

C. Vụng về, khó xử

D. Sự đổ nát, suy đồi


9. mumps /mʌmps/ (Dịch)
Trả lời :

A. bệnh quai bị

B. Tiệc lớn

C. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

D. vùng phụ cận, vùng lân cận


10. pose /pəʊz/ (Dịch)
Trả lời :

A. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

B. Tiệc lớn

C. Truy, Vặn hỏi


11. provost /ˈprɒvəst/ (Dịch)
Trả lời :

A. hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)

B. Truy, Vặn hỏi

C. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

D. dễ nhớ, hấp dẫn, lôi cuốn


12. Resilient /ri'ziliənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

B. Có khả năng phục hồi , co giân, đàn hồi

C. pha, chế; (nghĩa bóng) bịa ra

D. Tiệc lớn


13. ruin /ruin/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự đổ nát, suy đồi

B. Truy, Vặn hỏi

C. Tiệc lớn

D. Vụng về, khó xử


14. shrewd /ʃru:d/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

B. vùng phụ cận, vùng lân cận

C. Có khả năng phục hồi , co giân, đàn hồi

D. bệnh quai bị


15. Vicinity /vəˈsɪnəti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khôn, khôn ngoan; sắc, sắc sảo

B. vùng phụ cận, vùng lân cận

C. Sự đổ nát, suy đồi

D. pha, chế; (nghĩa bóng) bịa ra


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn