Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

16 - Architecture and Construction

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên mục Xây dựng - Kiến trúc.

1. blueprint /ˈbluˌprɪnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. Hốc (thường để đặt tượng)

C. Thiết kế, lên kế hoạch

D. Nhà bảo tàng


2. carve /ka:v/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vững chắc; ổn định;

B. Ống khói

C. Khắc, tạc, chạm, đục

D. Đi đến; phát ra từ


3. chimney /´tʃimni/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngói, đá lát (để che mái nhà, tường, sàn..)

B. Hốc (thường để đặt tượng)

C. Sự phát minh, sự sáng chế;

D. Ống khói


4. invention /in'venʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. (kỹ thuật) Pít-tông

B. Sự phát minh, sự sáng chế;

C. Lều, rạp

D. Đi đến; phát ra từ


5. latrine /lə'tri:n/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thiết kế, lên kế hoạch

B. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

C. Nhà bảo tàng

D. Nhà xí (ở doanh trại, bệnh viện, nhà tù)


6. Museum /mju:´ziəm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thiết kế, lên kế hoạch

B. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

C. Nhà bảo tàng

D. Vững chắc; ổn định;


7. niche /nitʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hốc (thường để đặt tượng)

B. Đúng, chính xác

C. Nhà xí (ở doanh trại, bệnh viện, nhà tù)

D. Nhà bảo tàng


8. piston /´pistən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. Sự phát minh, sự sáng chế;

C. (kỹ thuật) Pít-tông

D. Ống khói


9. precise /pri'sais/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đúng, chính xác

B. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

C. Khắc, tạc, chạm, đục

D. Sự phát minh, sự sáng chế;


10. proceed /proceed/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đúng, chính xác

B. Đi đến; phát ra từ

C. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

D. Hốc (thường để đặt tượng)


11. renovate /'renouveit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. (kỹ thuật) Pít-tông

C. Ngói, đá lát (để che mái nhà, tường, sàn..)

D. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang


12. rung /rʌη/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

B. Nhà bảo tàng

C. Ống khói

D. Vững chắc; ổn định;


13. stable /steibl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lều, rạp

B. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

C. Khắc, tạc, chạm, đục

D. Vững chắc; ổn định;


14. tent /tent/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ống khói

B. Thanh ngang tạo thành bậc của một cái thang

C. Nhà bảo tàng

D. Lều, rạp


15. tile /tail/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hốc (thường để đặt tượng)

B. Thiết kế, lên kế hoạch

C. Lều, rạp

D. Ngói, đá lát (để che mái nhà, tường, sàn..)


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn