Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

14 - Transport - Vehicle

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về phương tiện giao thông.

1. bike /baik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự chuyên chở, sự vận tải

B. xe hơi; ô tô

C. xe đạp

D. Xe ngựa, xe bò (chở hàng)


2. breakdown /'breikdaun/ (Dịch)
Trả lời :

A. xe hơi; ô tô

B. Sự hỏng máy (ô tô, xe lửa)

C. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

D. ngã tư


3. car /kɑːr/ (Dịch)
Trả lời :

A. bật tắt chức năng (trong máy tính)

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. xe hơi; ô tô

D. Kéo mạnh, chuyên chở (hàng hoá..)


4. crossroads (Dịch)
Trả lời :

A. trung tâm thành phố

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

D. ngã tư


5. curb /kɝːb/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự chuyên chở, sự vận tải

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. lề đường

D. trung tâm thành phố


6. downtown (Dịch)
Trả lời :

A. trung tâm thành phố

B. xe máy

C. Sự hỏng máy (ô tô, xe lửa)


7. garage /´gæra:ʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ga ra, nhà để ô tô

B. xe hơi; ô tô

C. xe máy

D. ngã tư


8. haul /hɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. ngã tư

B. Kéo mạnh, chuyên chở (hàng hoá..)

C. Ga ra, nhà để ô tô

D. xe đạp


9. motorbike /ˈməʊ.tə.baɪk/ (Dịch)
Trả lời :

A. xe tải

B. xe máy

C. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

D. Xe ngựa, xe bò (chở hàng)


10. puncture /´pʌηktʃə/ (Dịch)
Trả lời :

A. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

B. xe hơi; ô tô

C. lề đường

D. Ga ra, nhà để ô tô


11. sleigh /sleɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. bật tắt chức năng (trong máy tính)

B. xe máy

C. xe tải

D. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)


12. toggle /ˈtɒg(ə)l / (Dịch)
Trả lời :

A. lề đường

B. bật tắt chức năng (trong máy tính)

C. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

D. xe đạp


13. transport /'trænspɔ:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

B. Ga ra, nhà để ô tô

C. Sự chuyên chở, sự vận tải

D. trung tâm thành phố


14. truck /trʌk/ (Dịch)
Trả lời :

A. xe tải

B. ngã tư

C. bật tắt chức năng (trong máy tính)

D. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng


15. wagon (Dịch)
Trả lời :

A. lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

B. Sự chuyên chở, sự vận tải

C. trung tâm thành phố

D. Xe ngựa, xe bò (chở hàng)


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn