Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

21 - Entertainment, Music, Travel

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về Giải trí, Âm nhạc, Du lịch..

1. accent /'æksənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. ken` Scotland

B. Nhạc khí

C. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

D. Trọng âm


2. bagpipe (Dịch)
Trả lời :

A. ken` Scotland

B. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

C. Nhạc khí

D. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển


3. chorus /'kɔ:rəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển

B. Hợp xướng, đồng ca

C. Trọng âm

D. Nhạc khí


4. concert /kən'sə:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển

B. Niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị

C. Không có hại, vô hại; không độc

D. Buổi hoà nhạc


5. conductor /kən'dʌktə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Điệu (hát...), giai điệu

B. Nhạc khí

C. Người chỉ huy, người chỉ đạo, nhạc trưởng, người dẫn đường


6. Entertainment (Dịch)
Trả lời :

A. Người chỉ huy, người chỉ đạo, nhạc trưởng, người dẫn đường

B. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

C. Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị

D. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển


7. harmless /´ha:mlis/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trọng âm

B. Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị

C. đoạn quảng cáo phim

D. Không có hại, vô hại; không độc


8. instrument /'instrumənts/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhạc khí

B. Điệu (hát...), giai điệu

C. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển

D. Không có hại, vô hại; không độc


9. orchestra /'ɔ:kistrə/ (Dịch)
Trả lời :

A. đoạn quảng cáo phim

B. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

C. Điệu (hát...), giai điệu

D. Ban nhạc, dàn nhạc


10. Pleasure /ˈplɛʒə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. Niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị

B. Trọng âm

C. đoạn quảng cáo phim

D. Không có hại, vô hại; không độc


11. recreation /¸rekri´eiʃən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển

B. Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị

C. Buổi hoà nhạc

D. Không có hại, vô hại; không độc


12. serious /'siәriәs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị

B. Ban nhạc, dàn nhạc

C. Buổi hoà nhạc

D. Nhạc khí


13. syncopate /´siηkə¸peit/ (Dịch)
Trả lời :

A. (âm nhạc) nhấn lệch; đảo phách

B. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

C. Người chỉ huy, người chỉ đạo, nhạc trưởng, người dẫn đường

D. ken` Scotland


14. trailer /ˈtreɪ.lər/ (Dịch)
Trả lời :

A. Không có hại, vô hại; không độc

B. đoạn quảng cáo phim

C. Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi;

D. Nhạc khí


15. tune /tun , tyun/ (Dịch)
Trả lời :

A. Điệu (hát...), giai điệu

B. Trọng âm

C. Nhạc khí

D. ken` Scotland


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn