Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

Oxford

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Oxford

1. allegation /ˌæləˈɡeɪʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

B. Luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào (thường) không đúng sự thật.

C. sự đồng ý; sự ưng thuận

D. bệnh quai bị


2. ceramic /səˈræmɪk/ (Dịch)
Trả lời :

A. mua lại, chuộc lại

B. (thuộc) nghề làm đồ gốm

C. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

D. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố


3. conducive /kənˈdjuːsɪv/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) nghề làm đồ gốm

B. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

C. ngoại đạo, trần tục, xúc phạm

D. giúp cái gì xảy ra; có ích


4. consent /kənˈsent/ (Dịch)
Trả lời :

A. giúp cái gì xảy ra; có ích

B. ngoại đạo, trần tục, xúc phạm

C. Cuối cùng, sau cùng, chót

D. sự đồng ý; sự ưng thuận


5. filament /ˈfɪləmənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

B. dò dẫm, mò mẫm

C. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

D. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ


6. grope /ɡrəʊp/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự đồng ý; sự ưng thuận

B. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

C. dò dẫm, mò mẫm

D. giúp cái gì xảy ra; có ích


7. illuminate /ɪˈluːmɪneɪt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào (thường) không đúng sự thật.

B. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

C. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

D. chiếu sáng


8. mumps /mʌmps/ (Dịch)
Trả lời :

A. chiếu sáng

B. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

C. sự đồng ý; sự ưng thuận

D. bệnh quai bị


9. peruse /pəˈruːz/ (Dịch)
Trả lời :

A. bệnh quai bị

B. đọc kỹ, nghiên cứu kỹ (sách...); nhìn kỹ

C. Cuối cùng, sau cùng, chót

D. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ


10. profane /prəˈfeɪn/ (Dịch)
Trả lời :

A. ngoại đạo, trần tục, xúc phạm

B. Luận điệu; lý để vin vào, cớ để vin vào (thường) không đúng sự thật.

C. bệnh quai bị

D. giúp cái gì xảy ra; có ích


11. prosecute /ˈprɒsɪkjuːt/ (Dịch)
Trả lời :

A. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

B. Cuối cùng, sau cùng, chót

C. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

D. sự đồng ý; sự ưng thuận


12. Redeem /rɪˈdiːm/ (Dịch)
Trả lời :

A. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ

B. bệnh quai bị

C. mua lại, chuộc lại


13. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ

B. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố

C. bệnh quai bị

D. dò dẫm, mò mẫm


14. suspicion (Dịch)
Trả lời :

A. bệnh quai bị

B. giúp cái gì xảy ra; có ích

C. đọc kỹ, nghiên cứu kỹ (sách...); nhìn kỹ

D. /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ; sự bị nghi ngờ


15. ultimate /ˈʌltɪmət/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuối cùng, sau cùng, chót

B. mua lại, chuộc lại

C. sợi nhỏ, dây nhỏ, tơ

D. tiến hành (cuộc điều tra..),kiện, truy tố


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn