Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

24 - TOEIC Test

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Vocabulary TOEIC Test

1. aspiring /əˈspaɪə(r)ing/ (Dịch)
Trả lời :

A. ngược đãi, hành hạ

B. Khao khát, mong muốn, nỗ lực để được công nhận, tiến bộ

C. Chán ghét

D. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa


2. aviation /ˌeɪviˈeɪʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. ngược đãi, hành hạ

B. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

C. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

D. Khao khát, mong muốn, nỗ lực để được công nhận, tiến bộ


3. bid /bid/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tính không ổn định, tính không kiên định

B. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không

C. Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)

D. hết sức, vô cùng


4. caterer /'keitərə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tính không ổn định, tính không kiên định

B. Người cung cấp lương thực, thực phẩm

C. ngược đãi, hành hạ

D. khoa học hoặc việc thực hành bay; hàng không


5. chunk /tʃʌnk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh

B. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

C. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

D. (thuộc) mét


6. disgust /dis'gʌst/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chán ghét

B. Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

C. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

D. Người cung cấp lương thực, thực phẩm


7. diverse /dai'və:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh

B. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

C. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

D. (thuộc) mét


8. immensely /ɪˈmensli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người cung cấp lương thực, thực phẩm

B. hết sức, vô cùng

C. Khao khát, mong muốn, nỗ lực để được công nhận, tiến bộ

D. Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)


9. instability /,instə'biliti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

B. Tính không ổn định, tính không kiên định

C. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa

D. Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)


10. matinee /ˈmætɪneɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh

B. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

C. Tính không ổn định, tính không kiên định

D. Màn trình diễn/xuất chiếu phim buổi trưa


11. Metric /'metrik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

B. (thuộc) mét

C. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

D. Khối lượng lớn, nhiều


12. persecute/'pз:sikju:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người cung cấp lương thực, thực phẩm

B. Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

C. (thuộc) mét

D. ngược đãi, hành hạ


13. portfolio /pɔ:t'fouljou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cặp (giấy tờ, hồ sơ)

B. hết sức, vô cùng

C. (thuộc) mét

D. Khối lượng lớn, nhiều


14. reflection /ri´flekʃən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

B. (thuộc) mét

C. Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

D. ngược đãi, hành hạ


15. spate /speit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khối lượng lớn, nhiều

B. Sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

C. Chán ghét

D. Tính không ổn định, tính không kiên định


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn