Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

24 - TOEIC Test

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Vocabulary TOEIC Test

1. affirmative /ə'fə:mətiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thích đang, thích hợp; xác đáng

B. Khẳng định; quả quyết

C. Người (từ cổ,nghĩa cổ) dân tộc, dân gian

D. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)


2. affordability (Dịch)
Trả lời :

A. Chạm nổi, rập nổ, làm nổi

B. Thích đang, thích hợp; xác đáng

C. lời cáo phó

D. Khả năng chi trả


3. chunk /tʃʌnk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Xúc tiến

B. Khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát..)

C. Khẳng định; quả quyết

D. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn


4. compensation /¸kɔmpen´seiʃən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường

B. Người (từ cổ,nghĩa cổ) dân tộc, dân gian

C. Khách hàng quen (của một cửa hàng)

D. Thích đang, thích hợp; xác đáng


5. comprehensive /,kɔmpri'hensiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. Khả năng chi trả

C. Khách hàng quen (của một cửa hàng)

D. Bao hàm toàn diện


6. decade /ˈdekeɪd/ (Dịch)
Trả lời :

A. Xúc tiến

B. Cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

C. Thích đang, thích hợp; xác đáng

D. Thời kỳ mười năm, thập kỷ


7. dispute /ˈdɪspjuːt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khách hàng quen (của một cửa hàng)

B. Cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

C. Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường


8. emboss /im'bɔs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khả năng chi trả

B. lời cáo phó

C. Thời kỳ mười năm, thập kỷ

D. Chạm nổi, rập nổ, làm nổi


9. ensemble /Ỵ:n'sỴ:mbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. (âm nhạc) khúc đồng diễn; đồng diễn

B. Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường

C. Xúc tiến

D. Người (từ cổ,nghĩa cổ) dân tộc, dân gian


10. expedite /'ekspidait/ (Dịch)
Trả lời :

A. Xúc tiến

B. Bao hàm toàn diện

C. Thời kỳ mười năm, thập kỷ

D. Thích đang, thích hợp; xác đáng


11. folk /fəʊk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thích đang, thích hợp; xác đáng

B. Xúc tiến

C. Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường

D. Người (từ cổ,nghĩa cổ) dân tộc, dân gian


12. obituary /əˈbɪtʃuəri/ (Dịch)
Trả lời :

A. lời cáo phó

B. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

C. Xúc tiến

D. Bao hàm toàn diện


13. patron /'peitrən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khách hàng quen (của một cửa hàng)

B. Khẳng định; quả quyết

C. Khả năng chi trả

D. Thời kỳ mười năm, thập kỷ


14. Relevant /'relivənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khẳng định; quả quyết

B. Thích đang, thích hợp; xác đáng

C. Xúc tiến

D. Người (từ cổ,nghĩa cổ) dân tộc, dân gian


15. renovate /'renouveit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm mới lại, đổi mới; cải tiến, sửa chữa lại

B. lời cáo phó

C. Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường

D. Chạm nổi, rập nổ, làm nổi


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn