Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

24 - TOEIC Test

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Vocabulary TOEIC Test

1. carpal /'kɑ:pəl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đi dạo chơi

B. Khối lượng lớn, nhiều

C. (giải phẫu) khối xương cổ tay

D. Tính không ổn định, tính không kiên định


2. census /'sensəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu

B. Sự điều tra số dân

C. thiếu hụt, không đầy đủ


3. consolidate /kən'sɔlideit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Giả mạo

B. Đi dạo chơi

C. Khối lượng lớn, nhiều

D. Làm (cho) chắc, củng cố


4. counterfeit /'kauntəfit/ (Dịch)
Trả lời :

A. khắc, trổ, chạm

B. Giả mạo

C. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

D. để lộ ra, tiết lộ


5. deficient /dɪˈfɪʃnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khối lượng lớn, nhiều

B. thiếu hụt, không đầy đủ

C. khắc, trổ, chạm

D. Làm (cho) chắc, củng cố


6. Divulge /daɪˈvʌldʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. để lộ ra, tiết lộ

B. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)

C. Khối lượng lớn, nhiều

D. thiếu hụt, không đầy đủ


7. Engrave /ɪnˈɡreɪv/ (Dịch)
Trả lời :

A. khắc, trổ, chạm

B. Khối lượng lớn, nhiều

C. Đi dạo chơi

D. Sự điều tra số dân


8. instability /,instə'biliti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Giả mạo

B. để lộ ra, tiết lộ

C. Tính không ổn định, tính không kiên định

D. (kỹ thuật) trục, cán, tay cầm; tia sáng


9. liable /'laiəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có trách nhiệm về pháp lý, có bổn phận

B. Sự điều tra số dân

C. để lộ ra, tiết lộ

D. Làm (cho) chắc, củng cố


10. objective /ɔb'dʤektiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tính không ổn định, tính không kiên định

B. Khách quan

C. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)

D. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu


11. promenade /promenade/ (Dịch)
Trả lời :

A. (giải phẫu) khối xương cổ tay

B. Đi dạo chơi

C. để lộ ra, tiết lộ

D. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)


12. rectify /'rektifai/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tính không ổn định, tính không kiên định

B. Sửa, sửa cho thẳng, (vật lý) chỉnh lưu

C. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)

D. Làm (cho) chắc, củng cố


13. Recuperate /rɪˈkuːpəreɪt/ (Dịch)
Trả lời :

A. thiếu hụt, không đầy đủ

B. Tính không ổn định, tính không kiên định

C. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)

D. Sự điều tra số dân


14. shaft /∫ɑ:ft/ (Dịch)
Trả lời :

A. (giải phẫu) khối xương cổ tay

B. Tính không ổn định, tính không kiên định

C. Giả mạo

D. (kỹ thuật) trục, cán, tay cầm; tia sáng


15. spate /speit/ (Dịch)
Trả lời :

A. khắc, trổ, chạm

B. hồi phục; hồi sức (sau khi đau ốm)

C. Sự điều tra số dân

D. Khối lượng lớn, nhiều


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn