Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

04 - Life & Religion

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục về Tôn giáo & Đời sống

1. advent /´ædvent/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thần thánh, thiêng liêng

B. Chuyện, vấn đề

C. tấn thảm kịch

D. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng


2. affair /ə'feə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyện, vấn đề

B. Khách quan

C. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng

D. sự ghen tị, sự đố kỵ


3. Archbishop /´a:tʃ´biʃəp/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bà xơ, nữ tu sĩ

B. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

C. Thần thánh, thiêng liêng

D. Tổng giám mục


4. divine /di'vain/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thuộc về kinh Phúc âm

B. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

C. lời trích dẫn; đoạn trích dẫn (như quotation)

D. Thần thánh, thiêng liêng


5. Enlarge /in'lɑ:dʤ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

B. sự ghen tị, sự đố kỵ

C. Mở rộng, tăng lên, khuếch trương

D. Chuyện, vấn đề


6. envy/´envi/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự ghen tị, sự đố kỵ

B. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng

C. Tổng giám mục

D. Bà xơ, nữ tu sĩ


7. evangelical /¸i:væn´dʒelik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyện, vấn đề

B. Thần thánh, thiêng liêng

C. sự ghen tị, sự đố kỵ

D. Thuộc về kinh Phúc âm


8. insistence /in´sistəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự nhấn đi nhấn lại, sự nhấn mạnh; sự khẳng định

B. Thuộc về kinh Phúc âm

C. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng

D. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;


9. Nun /nʌn/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng

B. tấn thảm kịch

C. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

D. Bà xơ, nữ tu sĩ


10. objective /ɔb'dʤektiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khách quan

B. Thần thánh, thiêng liêng

C. Mở rộng, tăng lên, khuếch trương

D. Tổng giám mục


11. plausible /'plɔ:zəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

B. Bà xơ, nữ tu sĩ

C. sự tới (của một sự việc gì quan trọng), (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng

D. Sự nhấn đi nhấn lại, sự nhấn mạnh; sự khẳng định


12. quote /kwout/ (Dịch)
Trả lời :

A. lời trích dẫn; đoạn trích dẫn (như quotation)

B. Khách quan

C. Mở rộng, tăng lên, khuếch trương

D. Chuyện, vấn đề


13. Reunion /'ri:'ju:njən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thần thánh, thiêng liêng

B. Khách quan

C. tấn thảm kịch

D. Sự sum họp, sự họp lại, sự hợp nhất lại;


14. solicit /sə'lisit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chuyện, vấn đề

B. Khách quan

C. Sự nhấn đi nhấn lại, sự nhấn mạnh; sự khẳng định

D. Khẩn khoản, nài xin


15. tragedy /ˈtradʒɪdi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khách quan

B. Bà xơ, nữ tu sĩ

C. tấn thảm kịch

D. Khẩn khoản, nài xin


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn