Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

23 - Times - Places

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Thời gian - Không gian

1. annually /'ænjuəli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hàng năm, năm một

B. Lan rộng, trải rộng, phổ biến

C. Trước khi

D. Ghê gớm, kinh khủng, dữ dội, bao la, to lớn


2. briefly /´bri:fli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tung, rải, rắc, gieo, đặt chỗ này đặt chỗ kia

B. Đáng kể, đáng chú ý

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt


3. Classic /'klæsik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)

B. Kinh điển

C. thường lệ, thường xuyên

D. Đáng kể, đáng chú ý


4. Defer /di'fə:/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)

B. Trì hoãn, để chậm lại

C. Thường xuyên

D. Thịnh hành, đang lưu hành


5. enhance (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)

B. Trì hoãn, để chậm lại

C. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

D. Kinh điển


6. frequently /´fri:kwəntli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kinh điển

B. Hàng năm, năm một

C. Trước khi

D. Thường xuyên


7. intermission /,intə'miʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)

B. Trước khi

C. Kinh điển

D. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản


8. notably /'noutabli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đáng kể, đáng chú ý

B. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

C. Lan rộng, trải rộng, phổ biến

D. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)


9. prevalent /'prevələnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hàng năm, năm một

B. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Sự ngừng; thời gian ngừng, lúc tạm nghỉ (biểu diễn)


10. prior /prior/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thường xuyên

B. Kinh điển

C. Trước khi


11. regular /'rəgjulə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thường xuyên

B. Đáng kể, đáng chú ý

C. thường lệ, thường xuyên

D. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật


12. scatter /ˈskætər/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tung, rải, rắc, gieo, đặt chỗ này đặt chỗ kia

B. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản

C. Kinh điển

D. Đáng kể, đáng chú ý


13. tremendous /trɪˈmɛndəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

B. Ghê gớm, kinh khủng, dữ dội, bao la, to lớn

C. Kinh điển

D. thường lệ, thường xuyên


14. ubiquitous /ju:'bikwitəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản

B. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

C. Ghê gớm, kinh khủng, dữ dội, bao la, to lớn

D. Tung, rải, rắc, gieo, đặt chỗ này đặt chỗ kia


15. widespread /´waid¸spred/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trì hoãn, để chậm lại

B. Thường xuyên

C. thường lệ, thường xuyên

D. Lan rộng, trải rộng, phổ biến


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn