Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

23 - Times - Places

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Thời gian - Không gian

1. Alongside /ə´lɔη¸said/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

B. Kinh điển

C. Vây quanh, bao quanh

D. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ


2. briefly /´bri:fli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thường xuyên

B. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

C. Tiền lệ

D. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật


3. Classic /'klæsik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kinh điển

B. Thường xuyên

C. Ngắn gọn, vắn tắt, tóm tắt

D. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật


4. encompass /in´kʌmpəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tạm thời

B. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ

C. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ

D. Vây quanh, bao quanh


5. enhance (Dịch)
Trả lời :

A. Thường xuyên

B. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật


6. frequently /´fri:kwəntli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thường xuyên

B. Trước khi

C. Vây quanh, bao quanh

D. Thịnh hành, đang lưu hành


7. inherent /in'hiərənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ

B. Kinh điển

C. Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

D. Vốn có, cố hữu


8. medieval (Dịch)
Trả lời :

A. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ

B. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ

C. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

D. Tiền lệ


9. notably /'noutabli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tiền lệ

B. Tạm thời

C. Thường xuyên

D. Đáng kể, đáng chú ý


10. precedent /'presidənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tiền lệ

B. Kinh điển

C. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ

D. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản


11. prevalent /'prevələnt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thịnh hành, đang lưu hành

B. Vây quanh, bao quanh

C. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

D. Tiền lệ


12. prior /prior/ (Dịch)
Trả lời :

A. Thịnh hành, đang lưu hành

B. Kinh điển

C. Đáng kể, đáng chú ý

D. Trước khi


13. rapid /'ræpid/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

B. Vốn có, cố hữu

C. Nhanh, nhanh chóng, mau lẹ


14. temporarily (Dịch)
Trả lời :

A. Tạm thời

B. Vốn có, cố hữu

C. (thuộc) thời Trung cổ; kiểu trung cổ

D. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc


15. ubiquitous /ju:'bikwitəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vốn có, cố hữu

B. đầy rẫy, nơi nơi, nhan nhản

C. Thịnh hành, đang lưu hành

D. Sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn