Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

15 - Information Technology

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Công Nghệ Thông Tin.

1. accomplish /ə'kɔmpliʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hoàn thành, Thực hiện, đạt tới (mục đích...)

B. Phát minh, sáng chế

C. hiện tượng nhiều hình thái, hiện tượng nhiều dạng

D. Phơi ra


2. delegate /'deligeit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

B. người lập trình máy tính

C. Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau

D. Người đại biểu, người đại diện


3. expose /ɪkˈspoʊz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ngay lập tức, tức thời

B. phương tiện truyền thông đại chúng

C. Phơi ra

D. Người đại biểu, người đại diện


4. instantaneously (Dịch)
Trả lời :

A. phương tiện truyền thông đại chúng

B. Ngay lập tức, tức thời

C. Viện dẫn chứng

D. mạng máy tính


5. interchange /¸intə´tʃeindʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau

B. Viện dẫn chứng

C. Người đại biểu, người đại diện

D. người lập trình máy tính


6. invent /in'vent/ (Dịch)
Trả lời :

A. Phát minh, sáng chế

B. Ngay lập tức, tức thời

C. người lập trình máy tính

D. Người đại biểu, người đại diện


7. invoke /in´vouk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người đại biểu, người đại diện

B. hiện tượng nhiều hình thái, hiện tượng nhiều dạng

C. phương tiện truyền thông đại chúng

D. Viện dẫn chứng


8. media /´mi:diə/ (Dịch)
Trả lời :

A. phương tiện truyền thông đại chúng

B. Phơi ra

C. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

D. Chiến lược (trong chiến tranh, chiến dịch)


9. network /'netwə:k/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau

B. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

C. mạng máy tính

D. Phơi ra


10. Polymorphism /¸pɔli´mɔ:fizəm/ (Dịch)
Trả lời :

A. hiện tượng nhiều hình thái, hiện tượng nhiều dạng

B. người lập trình máy tính

C. Ngay lập tức, tức thời

D. mạng máy tính


11. programmer /´prou¸græmə:/ (Dịch)
Trả lời :

A. phương tiện truyền thông đại chúng

B. người lập trình máy tính

C. Hoàn thành, Thực hiện, đạt tới (mục đích...)

D. Xảy ra đồng thời


12. ramification /¸ræmifi´keiʃən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

B. Một hậu quả phức tạp hoặc không mong muốn của một hành động hoặc sự kiện.

C. Hoàn thành, Thực hiện, đạt tới (mục đích...)

D. Phát minh, sáng chế


13. strategy /'strætəʤɪ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chiến lược (trong chiến tranh, chiến dịch)

B. mạng máy tính

C. Hoàn thành, Thực hiện, đạt tới (mục đích...)

D. phương tiện truyền thông đại chúng


14. synchronize (Dịch)
Trả lời :

A. Xảy ra đồng thời

B. hiện tượng nhiều hình thái, hiện tượng nhiều dạng

C. Hoàn thành, Thực hiện, đạt tới (mục đích...)

D. phương tiện truyền thông đại chúng


15. violate /´vaiə¸leit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

B. Người đại biểu, người đại diện

C. Một hậu quả phức tạp hoặc không mong muốn của một hành động hoặc sự kiện.

D. Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn