Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

15 - Information Technology

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Công Nghệ Thông Tin.

1. addict /'ædikt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Dấu chấm phẩy (;)

B. Có hiệu lực, có hiệu quả

C. Rõ ràng, dứt khoát

D. Người nghiện


2. circumstance /'sɜ:kəmstəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tóm lược, gói gọn

B. Rõ ràng, dứt khoát

C. Người nghiện

D. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống


3. efficient /i'fiʃənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có hiệu lực, có hiệu quả

B. Ngay lập tức, tức thời

C. tính khả chuyển

D. Xảy ra đồng thời


4. encapsulate /in'kæpsjulert/ (Dịch)
Trả lời :

A. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

B. Cái để xác định, cái để bảo đảm

C. Ngay lập tức, tức thời

D. Tóm lược, gói gọn


5. explicit /iks'plisit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Rõ ràng, dứt khoát

B. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

C. Dấu chấm phẩy (;)

D. Hay, đọc được, đáng đọc


6. instantaneously (Dịch)
Trả lời :

A. Có hiệu lực, có hiệu quả

B. Ngay lập tức, tức thời

C. Ban sơ, tinh khôi, còn mới nguyên; tươi, sạch sẽ như mới

D. Dấu chấm phẩy (;)


7. interchange /¸intə´tʃeindʒ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tóm lược, gói gọn

B. Sự trao đổi lẫn nhau, sự thay thế lẫn nhau

C. Người nghiện

D. Rõ ràng, dứt khoát


8. portability (Dịch)
Trả lời :

A. tính khả chuyển

B. Ban sơ, tinh khôi, còn mới nguyên; tươi, sạch sẽ như mới

C. Tóm lược, gói gọn


9. pristine /ˈprɪstiːn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

B. Cái để xác định, cái để bảo đảm

C. Ban sơ, tinh khôi, còn mới nguyên; tươi, sạch sẽ như mới

D. tính khả chuyển


10. program /´prougræm/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chương trình trên máy vi tính

B. Người nghiện

C. Xảy ra đồng thời

D. tính khả chuyển


11. readable /´ri:dəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cái để xác định, cái để bảo đảm

B. Hay, đọc được, đáng đọc

C. Vi phạm, xâm phạm, làm trái

D. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống


12. seal /si:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. Rõ ràng, dứt khoát

B. Người nghiện

C. Cái để xác định, cái để bảo đảm

D. Xảy ra đồng thời


13. semicolon /semi´koulən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tóm lược, gói gọn

B. Dấu chấm phẩy (;)

C. Chương trình trên máy vi tính

D. Ngay lập tức, tức thời


14. synchronize (Dịch)
Trả lời :

A. Ngay lập tức, tức thời

B. Xảy ra đồng thời

C. Rõ ràng, dứt khoát

D. Cái để xác định, cái để bảo đảm


15. violate /´vaiə¸leit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tóm lược, gói gọn

B. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

C. tính khả chuyển

D. Vi phạm, xâm phạm, làm trái


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn