Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

03 - Families - Educations

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Gia Đình - Giáo dục

1. acquit /ə´kwit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tha bổng, tuyên bố trắng án

B. Bố dượng

C. Vợ

D. Nuôi dưỡng, nuôi nấng


2. Collegiate /kə´li:dʒiit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. (thuộc) trường đại học, (thuộc) học viện

D. Vợ


3. derive /di´raiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nuôi dưỡng, nuôi nấng

B. Vợ

C. Tha bổng, tuyên bố trắng án

D. Nhận được từ, tìm thấy nguồn gốc từ


4. discriminate (Dịch)
Trả lời :

A. Cha đỡ đầu

B. Đối xử phân biệt

C. Bố dượng

D. Vợ


5. expel /iks'pel/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra

B. Bố dượng

C. Đối xử phân biệt

D. Cha đỡ đầu


6. fair /feə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ông bà (nội ngoại)

B. Nhận được từ, tìm thấy nguồn gốc từ

C. Tha bổng, tuyên bố trắng án

D. Hội chợ, chợ phiên


7. foster /'fɔstə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu

B. Nuôi dưỡng, nuôi nấng

C. Ông bà (nội ngoại)

D. Bố dượng


8. godfather /´gɔd¸fa:ðə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chứng cớ, bằng chứng

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Cha đỡ đầu

D. Đối xử phân biệt


9. godparent (Dịch)
Trả lời :

A. Cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu

B. Vợ

C. Chứng cớ, bằng chứng

D. Ông bà (nội ngoại)


10. grandparents /´græn¸pɛərənts/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đối xử phân biệt

B. Bố dượng

C. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

D. Ông bà (nội ngoại)


11. Likely /´laikli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

B. Có thể đúng, có thể xảy ra

C. Vợ

D. Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra


12. proof /proof/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hội chợ, chợ phiên

B. Chứng cớ, bằng chứng

C. Có thể đúng, có thể xảy ra

D. Tha bổng, tuyên bố trắng án


13. stepfather /´step¸fa:ðə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bố dượng

B. Nuôi dưỡng, nuôi nấng

C. (thuộc) trường đại học, (thuộc) học viện

D. Vợ


14. upset (Dịch)
Trả lời :

A. Hội chợ, chợ phiên

B. Vợ

C. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

D. Ông bà (nội ngoại)


15. wife /waɪf/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hội chợ, chợ phiên

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Đối xử phân biệt

D. Vợ


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn