Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

03 - Families - Educations

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Gia Đình - Giáo dục

1. attest / ə'test/ (Dịch)
Trả lời :

A. dành riêng

B. câu đối

C. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực

D. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)


2. compulsive /kəm'pʌlsiv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Ép buộc

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn

D. Phép mầu, phép thần diệu


3. cousin /ˈkʌzən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Phép mầu, phép thần diệu

B. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực

C. Anh (em họ); anh con bác, em con chú;

D. Người có sáng kiến về (cái gì)


4. exclusively /iks´klu:zivli/ (Dịch)
Trả lời :

A. Phép mầu, phép thần diệu

B. dành riêng

C. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực

D. Tối cao


5. immoral /ɪˈmɒr(ə)l/ (Dịch)
Trả lời :

A. Trái đạo đức, trái luân lý; đồi bại

B. Anh (em họ); anh con bác, em con chú;

C. Ép buộc

D. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)


6. innovator /'inouveitə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)

B. Người có sáng kiến về (cái gì)

C. câu đối

D. Ép buộc


7. irritate /´iri¸teit/ (Dịch)
Trả lời :

A. hội nghị chuyên đề

B. câu đối

C. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực

D. Làm phát cáu, chọc tức


8. mankind (Dịch)
Trả lời :

A. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)

B. Loài người, nhân loại

C. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực

D. Trái đạo đức, trái luân lý; đồi bại


9. Miracle /'mirəkl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Loài người, nhân loại

B. Phép mầu, phép thần diệu

C. Anh (em họ); anh con bác, em con chú;

D. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn


10. Parallel sentences (Dịch)
Trả lời :

A. hội nghị chuyên đề

B. câu đối

C. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)

D. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn


11. seminar /¸semi´na:/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)

B. hội nghị chuyên đề

C. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn

D. Loài người, nhân loại


12. senior /'si:njə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn

B. Người có sáng kiến về (cái gì)

C. hội nghị chuyên đề

D. Chứng nhận, nhận thực, chứng thực


13. sister-in-law /´sistəin¸lɔ:/ (Dịch)
Trả lời :

A. Chị em dâu hoặc chị em chồng (vợ)

B. Anh (em họ); anh con bác, em con chú;

C. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn

D. dành riêng


14. Supreme /sju:'pri:m/ (Dịch)
Trả lời :

A. Loài người, nhân loại

B. Tối cao

C. Người có sáng kiến về (cái gì)

D. Trái đạo đức, trái luân lý; đồi bại


15. upset (Dịch)
Trả lời :

A. Nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, ở trình độ cao hơn

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Loài người, nhân loại


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn