Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

17 - Gymnastics and Sports

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Thể dục - Thể thao.

1. Baseball /´beis¸bɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng bàn

B. bóng chày

C. liên hiệp, liên đoàn

D. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể


2. beam /bi:m/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng chày

B. Người vô địch, nhà quán quân

C. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

D. xà, dầm


3. bunker /ˈbʌŋkə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hố cát

B. Cuộc đua, cuộc chạy đua

C. địch thủ

D. Người vô địch, nhà quán quân


4. champion /´tʃæmpiən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người vô địch, nhà quán quân

B. nhảy sào

C. Bắt tôn trọng, bắt tuân theo; đem thi hành (luật lệ)

D. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể


5. enforce /in´fɔ:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bắt tôn trọng, bắt tuân theo; đem thi hành (luật lệ)

B. môn lướt ván buồm

C. Người vô địch, nhà quán quân

D. nhảy sào


6. hike /hʌɪk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tỷ lệ (tiền cuộc)

B. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

C. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

D. xà, dầm


7. jacuzzi /ʤə'ku:zi/ (Dịch)
Trả lời :

A. nhảy sào

B. Hố cát

C. xà, dầm

D. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể


8. League /li:g/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

B. Cuộc đua, cuộc chạy đua

C. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

D. liên hiệp, liên đoàn


9. odds /ɔds/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tỷ lệ (tiền cuộc)

B. bóng bàn

C. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

D. liên hiệp, liên đoàn


10. opponent /ə'pəʊnənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. nhảy sào

B. địch thủ

C. Người vô địch, nhà quán quân

D. Cuộc đua, cuộc chạy đua


11. Pole-vault (Dịch)
Trả lời :

A. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

B. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

C. nhảy sào

D. bóng chày


12. race /reis/ (Dịch)
Trả lời :

A. địch thủ

B. Cuộc đua, cuộc chạy đua

C. bóng chày

D. môn lướt ván buồm


13. spectator (Dịch)
Trả lời :

A. liên hiệp, liên đoàn

B. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể

C. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

D. bóng bàn


14. Table-tennis /'teibl'tenis/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng bàn

B. liên hiệp, liên đoàn

C. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

D. Hố cát


15. Windsurfing /´wind¸sə:fiη/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng chày

B. môn lướt ván buồm

C. bóng bàn

D. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn