Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

13 - Personality

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên đề cá tính.

1. animated /´æni¸meitid/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bi quan, yếm thế

B. Đầy sức sống, đầy sinh khí

C. To, ầm ĩ, inh ỏi

D. Chắc chắn, đáng tin cậy


2. arrogant /'ærəgənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự truyền cảm

B. Chắc chắn, đáng tin cậy

C. Kiêu ngạo,ngạo mạn

D. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi


3. careful /'keəful/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bi quan, yếm thế

B. Đầy sức sống, đầy sinh khí

C. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý

D. Đạo đức giả


4. countenance /'kauntinəns/ (Dịch)
Trả lời :

A. To, ầm ĩ, inh ỏi

B. Kiêu ngạo,ngạo mạn

C. Sắc mặt, vẻ mặt

D. Đầy sức sống, đầy sinh khí


5. decency /'di:snsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

B. Đầy sức sống, đầy sinh khí

C. Kiêu ngạo,ngạo mạn

D. Sắc mặt, vẻ mặt


6. eager (Dịch)
Trả lời :

A. Dại dột, ngu xuẩn

B. Bi quan, yếm thế

C. Ngờ nghệch, ngớ ngẩn, khờ dại, xuẩn ngốc

D. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu


7. foolish /'fu:liʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

B. To, ầm ĩ, inh ỏi

C. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

D. Dại dột, ngu xuẩn


8. hypocrisy /hi'pɔkrəsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự truyền cảm

B. To, ầm ĩ, inh ỏi

C. hướng ngoại, thân thiện

D. Đạo đức giả


9. inspiration (Dịch)
Trả lời :

A. hướng ngoại, thân thiện

B. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý

C. sự truyền cảm

D. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi


10. loud /laud/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đạo đức giả

B. hướng ngoại, thân thiện

C. To, ầm ĩ, inh ỏi

D. Dại dột, ngu xuẩn


11. outgoing /´aut¸gouiη/ (Dịch)
Trả lời :

A. hướng ngoại, thân thiện

B. Dại dột, ngu xuẩn

C. háo hức, hăm hở, thiết tha, hau háu

D. Chắc chắn, đáng tin cậy


12. pessimistic /¸pesi´mistik/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bi quan, yếm thế

B. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

C. Đầy sức sống, đầy sinh khí

D. hướng ngoại, thân thiện


13. reliable /ri'laiəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sắc mặt, vẻ mặt

B. sự truyền cảm

C. Chắc chắn, đáng tin cậy

D. Bi quan, yếm thế


14. Silly /´sili/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự truyền cảm

B. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

C. Ngờ nghệch, ngớ ngẩn, khờ dại, xuẩn ngốc

D. Cẩn thận, thận trọng, biết giữ gìn, biết lưu ý


15. talkative /ˈtɔkətɪv/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự thích hợp với khuôn phép lễ nghi

B. Bi quan, yếm thế

C. Thích nói, hay nói; lắm mồm

D. Dại dột, ngu xuẩn


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn