Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

10 - Household Goods

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về các vật dụng trong nhà.

1. amenity /ə'mi:niti/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cái kim;

B. đồ đục lỗ giấy

C. Rán vàng (thịt, cá); phi

D. Tiện nghi


2. brown /braun/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự giật mạnh

B. Bút chì

C. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

D. Rán vàng (thịt, cá); phi


3. canopy /'kænəpi/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)

B. Lau, chùi, cọ rửa

C. Rán vàng (thịt, cá); phi


4. comb /koʊm/ (Dịch)
Trả lời :

A. lo` nướng bánh

B. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

C. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

D. cái lược


5. detergent /di'tə:dʒənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. bột giặt

B. Bút chì

C. Tiện nghi

D. cái lược


6. get up /ˈget ʌp/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ đục lỗ giấy

B. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

C. dậy (khỏi giường), ngủ dậy

D. Màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)


7. Handkerchief /´hæηkətʃif/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khăn tay, khăn mùi soa

B. Tiện nghi

C. Lau, chùi, cọ rửa

D. Vớ dài, bít tất dài


8. hole punch /hoʊl pʌntʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự giật mạnh

B. cái lược

C. đồ đục lỗ giấy


9. needle /´ni:dl/ (Dịch)
Trả lời :

A. sự giật mạnh

B. Cái kim;

C. Lau, chùi, cọ rửa

D. bột giặt


10. pencil /´pensil/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bút chì

B. Khăn tay, khăn mùi soa

C. Lau, chùi, cọ rửa

D. Vớ dài, bít tất dài


11. scrub /skrʌb/ (Dịch)
Trả lời :

A. đồ đục lỗ giấy

B. Lau, chùi, cọ rửa

C. cái lược

D. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)


12. stocking /´stɔkiη/ (Dịch)
Trả lời :

A. cái lược

B. Vớ dài, bít tất dài

C. Tiện nghi

D. Màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)


13. toaster /´toustə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)

B. lo` nướng bánh

C. Tiện nghi

D. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)


14. trousers /´trauzə:z/ (Dịch)
Trả lời :

A. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

B. Vớ dài, bít tất dài

C. Cái kim;

D. đồ đục lỗ giấy


15. tug /tʌg/ (Dịch)
Trả lời :

A. bột giặt

B. cái lược

C. Cái kim;

D. sự giật mạnh


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn