Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

07 - Animals around the World

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên mục thế giới động vật.

1. Anteater/ˈantiːtə/ (Dịch)
Trả lời :

A. (động vật) loài thú ăn kiến

B. (động vật học) con nòng nọc

C. thịt gà

D. Tiếng huýt gió, tiếng xuỵt, tiếng xì


2. ape /eip/ (Dịch)
Trả lời :

A. (động vật) loài thú ăn kiến

B. (động vật học) đà điểu Châu phi

C. Tiếng hí (ngựa)

D. Khỉ không đuôi, khỉ hình người


3. bat /bæt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tiếng hí (ngựa)

B. con dơi

C. con trăn

D. thịt gà


4. butterfly /'bʌtəflai/ (Dịch)
Trả lời :

A. con khỉ

B. Con bướm

C. con trăn

D. Tiếng hí (ngựa)


5. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ (Dịch)
Trả lời :

A. con khỉ

B. con dơi

C. (sinh học) vật ký sinh ngoài

D. thịt gà


6. ectoparasite (Dịch)
Trả lời :

A. con bọ chét

B. (sinh học) vật ký sinh ngoài

C. con khỉ

D. con trăn


7. Flea /fli:/ (Dịch)
Trả lời :

A. (động vật học) con nòng nọc

B. con dơi

C. con bọ chét

D. (động vật học) đà điểu Châu phi


8. Hiss /his/ (Dịch)
Trả lời :

A. móng, vuốt (nhất là của chim mồi)

B. Tiếng huýt gió, tiếng xuỵt, tiếng xì

C. con khỉ

D. Con bướm


9. monkey /ˈmʌŋ.ki/ (Dịch)
Trả lời :

A. (động vật) loài thú ăn kiến

B. móng, vuốt (nhất là của chim mồi)

C. Khỉ không đuôi, khỉ hình người

D. con khỉ


10. Mussel /mʌsl/ (Dịch)
Trả lời :

A. con trăn

B. (động vật học) đà điểu Châu phi

C. Con bướm

D. con trai


11. Neigh /nei/ (Dịch)
Trả lời :

A. con bọ chét

B. Tiếng hí (ngựa)

C. (động vật học) con nòng nọc

D. thịt gà


12. Ostrich /´ɔstritʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. (động vật học) đà điểu Châu phi

B. (sinh học) vật ký sinh ngoài

C. (động vật học) con nòng nọc


13. python /ˈpaɪθɑːn/ (Dịch)
Trả lời :

A. con trăn

B. móng, vuốt (nhất là của chim mồi)

C. Tiếng huýt gió, tiếng xuỵt, tiếng xì

D. (động vật) loài thú ăn kiến


14. tadpole /'tædpəʊl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Con bướm

B. con trăn

C. (động vật) loài thú ăn kiến

D. (động vật học) con nòng nọc


15. talon /'tælən/ (Dịch)
Trả lời :

A. móng, vuốt (nhất là của chim mồi)

B. (động vật học) đà điểu Châu phi

C. (sinh học) vật ký sinh ngoài

D. con khỉ


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn