Loading ..
    Tin tức     Chi tiết thông tin Gmail Bookmark Facebook Share

English - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁO


http://www.baiviet.net/news.aspx?idn=2387691768392&n=english---danh-ngon-hay-ve-ton-giao

Tracnghiemanhvan  -  DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁOChúa viết nên Phúc âm không chỉ ở trong Kinh thánh mà còn ở trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây và sao trời.
God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars.
Martin Luther

~*~
Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.
Before God we are all equally wise - and equally foolish.
Albert Einstein

~*~
Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.
I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.
Albert Einstein

~*~
Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi cần nó nhất?
But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
Mark Twain

~*~
Mê tín dị đoan đối với tôn giáo cũng giống như chiêm tinh học đối với thiên văn học, đứa con gái điên dại của bà mẹ thông minh. Những đứa con gái này đã thống trị thế giới quá lâu.
Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.
Voltaire

~*~
Tôi không bao giờ tin vào vị Chúa chơi xúc xắc với thế gian này.
I shall never believe that God plays dice with the world.
Albert Einstein

~*~
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.
Science without religion is lame, religion without science is blind.
Albert Einstein

~*~
Chúa là một vòng tròn mà tâm điểm ở mọi nơi và đường viền không ở nơi nào cả.
God is a circle whose center is everywhere and circumference nowhere.
Voltaire

~*~
Chúa trời rất khó hiểu, nhưng không ma mãnh.
God may be subtle, but he isn"t plain mean.
Albert Einstein
 
~*~
Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn - thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ - đã sản sinh ra tôn giáo.
It was the experience of mystery - even if mixed with fear - that engendered religion.
Albert Einstein

 
~*~
Nếu Chúa không tồn tại thì cần phải phát minh ra ông ta.
Si Dieu n"existait pas, il faudrait l"inventer.
Voltaire

~*~
Tôi thích sự im lặng trong nhà thờ trước khi buổi lẽ bắt đầu hơn bất kỳ sự rao giảng nào.
I like the silent church before the service begins, better than any preaching.
Ralph Waldo Emerson

~*~
Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.
Forgiveness is God"s command.
Martin Luther
 
~*~
Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.
When it is a question of money, everybody is of the same religion.
Voltaire
 
~*~
Tất cả mọi người đều sinh ra với một cái mũi và mười ngón tay, nhưng không ai sinh ra có sẵn nhận thức về Chúa.
All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.
Voltaire

~*~
Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
Religion is the opium of the masses.
Karl Marx
Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
God always takes the simplest way.
Albert Einstein

~*~
Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.
The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.
Karl Marx

~*~
Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.
This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.
John Adams

~*~
Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.
John Adams


~*~
Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.
I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality.
Mahatma Gandhi

~*~
Dưới mắt tôi, máu của chúa Giê xu có thể bao phủ vô số tội lỗi.
The blood of Jesus Christ can cover a multitude of sins, it seems to me.
Denis Diderot
 
~*~
Mây tượng trưng cho những tấm màn bao phủ quanh Chúa.
Clouds symbolize the veils that shroud God.
Balzac

~*~
Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.
All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.
Martin Luther

~*~
Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.
That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.
Thomas Paine

~*~
Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý những sự kiện nó không hiểu được.
Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.
Karl Marx
Tôi thích Chúa Giê xu của các anh, tôi không thích người Thiên chúa các anh. Người Thiên chúa các anh chẳng giống Chúa Giê xu chút nào.
I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.
Mahatma Gandhi

~*~
Tôi đã giữ nhiều điều trong đôi bàn tay này, và tôi đã mất đi tất cả; nhưng những gì tôi đặt vào tay của Chúa, tôi vẫn còn có chúng.
I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God"s hands, that I still possess.
Martin Luther

~*~
Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.
Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.
Francis Quarles
 
~*~
Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.
Faith is permitting ourselves to be seized by the things we do not see.
Martin Luther

~*~
Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.
Fanaticism is overcompensation for doubt.
Robertson Davies

~*~
Tất cả tôn giáo trên thế giới, dù khác nhau về nhiều mặt, đều tuyên bố rằng không gì ngoài Chân lý tồn tại trên thế gian này.
All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth.
Mahatma Gandhi

~*~
Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất bạo lực là cách để nhận thức Người.
My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realising Him.
Mahatma Gandhi

~*~
Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.
The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.
Voltaire
 
~*~
Mọi tôn giáo đều nên được chấp nhận... vì mỗi người phải tới thiên đường theo cách của mình.
All religions must be tolerated... for every man must get to heaven in his own way.
Friedrich II

~*~
Nếu anh có hai tôn giáo trên cùng một mảnh đất, họ sẽ cắt cổ lẫn nhau; nhưng nếu anh có ba mươi tôn giáo, họ sẽ chung sống hòa bình.
If you have two religions in your land, the two will cut each other’s throats; but if you have thirty religions, they will dwell in peace.
Voltaire

~*~
Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì với chính trị, người đó chẳng biết gì về tôn giáo.
Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.
Mahatma Gandhi

~*~
Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.
The essence of all religions is one. Only their approaches are different.
Mahatma Gandhi

~*~
Lời cầu nguyện là tường và thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của người Cơ đốc.
Prayer is a strong wall and fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.
Martin Luther


~*~
Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần.
Faith is a living, daring confidence in God"s grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times.
Martin Luther

~*~
Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn"t rested on Sunday, He would have had time to finish the world.
Gabriel Garcia Marquez

~*~
Tôi tin vào Chúa, nhưng không phải như một thứ, không phải như một ông già trên trời cao. Tôi tin rằng điều mọi người gọi là Chúa là thứ gì đó nằm trong tất cả chúng ta. Tôi tin rằng điều mà Giê-xu và Mohammed và Phật và tất cả những vị thần khác nói đều là đúng. Chỉ có điều cách dịch bị sai lệch mà thôi.
I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It"s just that the translations have gone wrong.
John Lennon

~*~
Nền văn minh nhân loại sẽ không thể đạt được sự hoàn hảo cho tới khi viên đá cuối cùng từ ngôi nhà thờ cuối cùng rơi lên tu sĩ cuối cùng.
Civilisation will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.
Emile Zola
Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.
But I always think that the best way to know God is to love many things.
Vincent Van Gogh

~*~
Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh.
I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn"t, than live my life as if there isn"t and die to find out there is.
Albert Camus

~*~
Không có nơi nào trong linh hồn tôi, không ngóc ngách nào trong con người tôi không có Chúa.
There is no place in my soul, no corner of my character, where God is not.
Evelyn Underhill

~*~
Tôi càng nghiên cứu về tôn giáo, tôi càng tin rằng con người chẳng bao giờ tôn thờ cái gì khác ngoài chính mình.
The more I study religions the more I am convinced that man never worshiped anything but himself.
Richard Francis Burton

~*~
Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.
Religion has done love a great service by making it a sin.
Anatole France

~*~
Đừng tìm cách mang tôn giáo đến cho người khác, chính chúng ta hãy sống nó.
Let us not seek to bring religion to others, but let us endeavor to live it ourselves.
Paul Tournier


Gởi link [English - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁO] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook

 
    Hình ảnh
Click vào hình nhỏ để xem
English - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁOEnglish - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁOEnglish - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁOEnglish - DANH NGÔN HAY VỀ TÔN GIÁO
hinh quang cao

''


Ads Quảng cáo trên Google Adwords vị trí Top 3
Giá rẻ - Uy tín - Ổn định - Hỗ trợ phần mềm SEO
www.quangcaoweb9.com/quangcaoGoogle
    Phản hồi
edit Chia sẻ / bình luận

Gởi phản hồi :
Họ tên/ Email người gởi(*)
Nội dung (*)
Mã số xác nhận (*) Ma kiem tra


 
Trắc nghiệm Từ Vựng Anh Văn Online

 
Trang web mới cập nhật
Tin Quảng cáo Vip mới cập nhập
Tin rao vặt mới cập nhật trong ngày
1) Tour Đà Nẵng dài ngày
2) Bán rượu nho Phan Rang nguyên chất
3) Bán rượu nho nhà làm nguyên chất
4) Cho thuê xe du lịch 63 tỉnh thành Vietnam
5) Lớp học nghiệp vụ an toàn, an toàn nhóm 5
6) English - DANH NGÔN VỀ HOA HỒNG
7) Truyện cười - Cách cảm ơn từ người Việt
8) TRUYỆN NGẮN - Hai câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống hôn nhân
9) English - DANH NGÔN VỀ NỤ CƯỜI
10) English - Truyện song ngữ tiếng Anh - The $20.00 bill - Câu chuyện Tờ 20 đô-la
11) Truyện cười - Tuyển tập truyện cười ngày 20/11 hay nhất
12) Image - Girl with a laptop on the beach
13) English - 99 cách để nói ‘Very good’
14) Ảnh đẹp - Snow Bird
15) Truyện ngắn : KIỀU NỮ VÀ ĐẠI GIA
16) Image - Paint a Girl
17) Truyện cười - Tuyệt chiêu
18) Bộ Sưu tập Đầm cực xinh cho nàng Hot girl tiểu thư kiêu kỳ
19) Đừng để chiếc điện thoại phá vỡ các mối quan hệ của bạn
20) Truyện cười - Xe đuổi người
21) 15 câu chuyện và 15 triết lý cuộc sống cần khắc cốt ghi tâm
22) Câu chuyện cuộc sống - Thượng đế không cho ai quá nhiều
23) Chết cười với những cái tên độc, lạ chỉ có ở Việt Nam
24) Truyện ngắn : Hãy gọi người là Mẹ
25) English - DANH NGÔN VỀ CẢM ƠN
26) Truyện Ma - CHUYẾN BUS SỐ 26
27) English - Hugging is - Cái ôm
28) Giáo dục 8 câu chuyện ngắn thâm thúy về cuộc đời
29) Phì cười với những bảng hiệu có tên cực độc ở Sài Gòn
30) ENGLISH - Cách nói và viết ngày tháng và các mùa trong năm bằng tiếng anh