Loading ..
    English Listening Resources
I. Listening is a natural way to learn a language. We offer a very easy way to learn English. Just Listen. Enjoy ! I. Lắng nghe là một cách tự nhiên để học một ngôn ngữ. Chúng tôi cung cấp các bài luyện nghe để giúp bạn học Tiếng Anh một cách dễ dàng..


Listening and Quiz: Luyện nghe và trắc nghiệm từ vựng theo bài:


Speeches: Luyện nghe diễn thuyết:

English in 60 Seconds: Nghe bài đọc trong 60 giây:

In the Community:

At Home:

Holidays or Special Events:

On Vacation:

At School:

At Work:

In Your Free Time:

Relationships and Family:II. Bilingual funny stories: II. Truyện cười song ngữ Anh Việt:

Bilingual funny stories - Part 1
Bilingual funny stories - Part 2
Bilingual funny stories - Part 3
Bilingual funny stories - Part 4
Bilingual funny stories - Part 5
Truyện cười song ngữ - Phần 1
Truyện cười song ngữ - Phần 2
Truyện cười song ngữ - Phần 3
Truyện cười song ngữ - Phần 4
Truyện cười song ngữ - Phần 5


III. Tài liệu tham khảo:

http://abcnews.go.com


 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn